Zapytania ofertowe 2017

Zapytanie ofertowe 6/2017 z dnia 13.02.2017r.

Zapytanie ofertowe 6/2017 z dnia 13.02.2017r. na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, Oś Priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa.

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-11-23 09:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 348 117