Cele działania Stowarzyszenia ROF

Założenia ogólne:

1) Zarządzanie ZIT, w tym pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej, w szczególności poprzez realizację zadań w zakresie wyboru projektów;

2) Wzmocnienie powiązań i współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład ROF, poprzez utworzenie Związku ZIT ;

3) Wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych dla całego ROF oraz wypracowywanie sposobów ich rozwiązywania;

4) Przygotowanie i realizacja wspólnej dla obszaru funkcjonalnego Strategii ZIT ROF;

5) Pozyskiwanie środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, na realizację wspólnych zadań;

6) Współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, programów operacyjnych na szczeblu krajowym i makroregionalnym oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie dotyczącym ZIT;

7) Inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach środków, o których mowa w pkt. 4 i 5;

8) Koordynacja działań związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć rozwojowych finansowanych ze środków, o których mowa w pkt. 4 i 5;

9) Upowszechnianie idei samorządności terytorialnej oraz wspieranie jej rozwoju;

10) Ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;

11) Wykonywanie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych.

Cel nadrzędny Strategii ZIT ROF

© Copyright 2017 Stowarzyszenie ROF
Wykonanie / hosting - Pro3W
  • Data aktualizacji: 2017-11-23 09:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 348 077