Zapytanie ofertowe
;

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(2.04.2019 r.)

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Informacja o wyborze oferty_2.04.2019

(11.03.2019 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert.

Zestawienie z otwarcia ofert

 

(5.03.2019 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_5.03.2019

 

(28.02.2019 r.)

Zmiana ogłoszenia 28.02.2019

 

(25.02.2019 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu_25.02.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Spelnienie warunkow

Załącznik nr 3 Brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 5 Projekt Umowy

Załącznik nr 5-do Umowy Zał.1 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy i St…

Załącznik nr 5-do Umowy Zał.2 Wykaz personelu Wykonawcy

Załącznik nr 5-do Umowy Zał.3 Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 6 Grupa kapitalowa

Załącznik nr 7 Podatki i składki

Załącznik nr 8 Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne

Załącznik nr 9 Podatki i opłaty lokalne

Załącznik nr 10 Wykaz doświadczenie

Załącznik nr 11 Wykaz osób – warunek

Załącznik nr 12 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów

 


;

Nowy Zarząd Stowarzyszenia ROF

W dniu  20 grudnia 2018 r. Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dokonało wyboru nowych władz Zarządu, w którego skład wchodzą:

  1. Justyna Placha-Adamska  – Prezes Zarządu (Zastępca Burmistrza Boguchwały)
  2. Paweł Potyrański  – I Wiceprezes Zarządu (Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa)
  3. Edward Dobrzański – II Wiceprezes Zarządu (wójt Czarnej)
  4. Paweł Baj  – Członek Zarządu (burmistrz Głogowa Małopolskiego)
  5. Andrzej Dec  – Członek Zarządu (przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa)
  6. Rafał Kumek  – Członek Zarządu (burmistrz Miasta Łańcuta)
  7. Adam Skoczylas – Członek Zarządu (wójt Lubeni)

;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 14/2018 z dnia 16.11.2018r.

(27.12.2018 r.)

W związku z nieprzystąpieniem Wykonawcy do podpisania umowy w wyznaczonym terminie, Zamawiający w dniu 27.12.2018r. dokonał ponownego wyboru oferty, gdzie najkorzystniejszą jest oferta złożona przez: Kancelaria Adwokacka adwokat Łukasz Bochenek, ul. Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów.

_____________________________________________________________________

(18.12.2018 r.)

Informujemy, iż w związku z zapytaniem ofertowym 14/2018 z dnia 16.11.2018r., Zamawiający dokonał w dniu 17.12.2018r., wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Konsorcjum firm Kancelaria Adwokacka Radosław Bulwan, ul. Litewska 4a/3, 35-302 Rzeszów; KPMZ.pl Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Al. Armii Krajowej 7, 35-307 Rzeszów.


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 11/2018 z dnia 7.09.2018 r.

(19.09.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

______________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zapytanie ofertowe 11_2018 z dnia 7.09.2018

Załączniki_3.3.3_studium wykonalności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 6/2018 z dnia 1.08.2018 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie, wydruk i dystrybucja broszury „Poradnika dla Mieszkańców ROF” w zakresie świadomego i odpowiedzialnego gospodarowania energią w gospodarstwie domowym wygrała firma:

SAGIER Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 18c/3,
35-310 Rzeszów


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 9/2018 z dnia 7.08.2018 r.

Postępowanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”, projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wygrała firma ATsystem, Sp z o.o., Sp. K., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 8/2018 z dnia 6.08.2018 r.

Postępowanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji wygrała firma ATsystem, Sp z o.o., Sp. K., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 5/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Postępowanie ofertowe 5/2018 na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wygrało przedsiębiorstwo Habitat Prime Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 37/U6, 02-679 Warszawa.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 7/2018 z dnia 1.08.2018 r.

W postępowaniu ofertowym polegającym na usłudze eksperckiej w procesie przygotowania realizacji projektów „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” przez Lidera projektów jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Globenergia Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51,
30-614 Kraków


Rof - logo
;

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii ZIT ROF

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz przesyłania uwag i propozycji zmian zapisów w dokumencie. Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać w następujących formach:

  • drogą pocztową na adres:

o             Biuro Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów;

lub:

o             Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134;, 36-040 Boguchwała;

o             Urząd Gminy Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik;

o             Urząd Gminy w Czarnej, Czarna 260, 37-125 Czarna;

o             Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec;

o             Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski;

o             Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne;

o             Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia;

o             Urząd Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut;

o             Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut;

o             Urząd Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów;

o             Urząd Gminy w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Rzeszów;

o             Urząd Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko;

o             Urząd Miejski  Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn

  • osobiście do protokołu w:

o             Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów;

lub w siedzibach w/w Urzędów Gmin

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rof.org.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który dostępny jest wraz z formularzem konsultacji na stronach internetowych:

Uwagi można składać do dnia 04.09.2018 r.

Wersja papierowa dokumentu oraz formularzy dostępna jest w urzędach wszystkich członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w godzinach pracy urzędów: Gminy Boguchwała, Gminy Chmielnik, Gminy Czarna, Gminy Czudec, Gminy Głogowów Małopolski, Gminy Krasne, Gminy Lubenia, Gminy Łańcut, Miasta Łańcut, Miasta Rzeszowa, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko, Miejski w Tyczynie oraz siedzibie Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Projekt aktualizacji_08.08.2018r.

formularz_konsultacji-ROF — RODO