Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 11/2018 z dnia 7.09.2018 r.

(19.09.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

______________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zapytanie ofertowe 11_2018 z dnia 7.09.2018

Załączniki_3.3.3_studium wykonalności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia

 
;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 9/2018 z dnia 7.08.2018 r.

Postępowanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”, projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wygrała firma ATsystem, Sp z o.o., Sp. K., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 8/2018 z dnia 6.08.2018 r.

Postępowanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji wygrała firma ATsystem, Sp z o.o., Sp. K., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 5/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Postępowanie ofertowe 5/2018 na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wygrało przedsiębiorstwo Habitat Prime Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 37/U6, 02-679 Warszawa.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 7/2018 z dnia 1.08.2018 r.

W postępowaniu ofertowym polegającym na usłudze eksperckiej w procesie przygotowania realizacji projektów „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” przez Lidera projektów jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Globenergia Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51,
30-614 Kraków


Rof - logo
;

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii ZIT ROF

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem oraz przesyłania uwag i propozycji zmian zapisów w dokumencie. Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać w następujących formach:

  • drogą pocztową na adres:

o             Biuro Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów;

lub:

o             Urząd Miejski w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134;, 36-040 Boguchwała;

o             Urząd Gminy Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik;

o             Urząd Gminy w Czarnej, Czarna 260, 37-125 Czarna;

o             Urząd Gminy w Czudcu, ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec;

o             Urząd Miejski w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Małopolski;

o             Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne;

o             Urząd Gminy Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia;

o             Urząd Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut;

o             Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut;

o             Urząd Miasta Rzeszowa, pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów;

o             Urząd Gminy w Świlczy, Świlcza 168, 36-072 Rzeszów;

o             Urząd Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko;

o             Urząd Miejski  Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn

  • osobiście do protokołu w:

o             Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów;

lub w siedzibach w/w Urzędów Gmin

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@rof.org.pl

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który dostępny jest wraz z formularzem konsultacji na stronach internetowych:

Uwagi można składać do dnia 04.09.2018 r.

Wersja papierowa dokumentu oraz formularzy dostępna jest w urzędach wszystkich członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w godzinach pracy urzędów: Gminy Boguchwała, Gminy Chmielnik, Gminy Czarna, Gminy Czudec, Gminy Głogowów Małopolski, Gminy Krasne, Gminy Lubenia, Gminy Łańcut, Miasta Łańcut, Miasta Rzeszowa, Gminy Świlcza, Gminy Trzebownisko, Miejski w Tyczynie oraz siedzibie Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Projekt aktualizacji_08.08.2018r.

formularz_konsultacji-ROF — RODO


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 9/2018 z dnia 7.08.2018 r.

(22.08.2018 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert_Zapytanie ofertowe 9_2018

_________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Zapytanie ofertowe 9_2018 z dnia 7.08.2018

Załączniki_Zapytanie 9_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 6.08.2018 r.

(22.08.2018 r.)

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert_Zapytanie ofertowe 8_2018

________________________________________________________________

(14.08.2018 r.)

Zamawiający informuje o oczywistej omyłce pisarskiej, znajdującej się w pkt. X Zapytania ofertowego.

Powinno być:

Na kopercie należy umieścić następujące informację: nazwę oraz adres Zamawiającego; nazwę oraz adres Wykonawcy; opis – „Oferta na opracowanie Studium wykonalności oraz kompleksowego wniosku  dla projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Nie otwierać przed 17 sierpnia 2018r. godz. 13.30”

_________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Zapytanie ofertowe 8_2018 z dnia 6.08.2018

Załączniki_Zapytanie ofertowe 8_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 7/2018 z dnia 1.08.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką w procesie przygotowania realizacji projektów „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” przez Lidera projektów.

Zapytanie ofertowe 7_2018 z dnia 1.08.2018

Załączniki_Zapytanie nr 7_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia