;

Rusza montaż paneli fotowoltaicznych w Gminach ROF

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą INERGIS S.A. na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Głównym celem projektu jest budowa i uruchomienie 2 796 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn

W ramach projektu zostaną wykonane instalacje służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda, która może wytworzyć w ciągu roku 2850 kWh. Mieszkańcy mogą uzyskać nawet do 85 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych do instalacji fotowoltaicznej. W samej Gminie Miasto Rzeszów zaplanowano montaż ponad 800 jednostek wytwarzania energii elektrycznej OZE. 

Pierwsze montaże zaplanowano już na maj br. Wykonawca dysponuje 13 ekipami montażowymi, dzięki którym możliwe będzie równoczesne prowadzenie prac na terenie każdej z ww. gmin.

Realizacja Projektu umożliwi roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 6 323,20 MWh/rok.  Szacuje się spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 045,91 tony ekwiwalentu CO2/rok. Mieszkańcom umożliwi uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych a także spowoduje redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Całkowita wartość projektu to 45 413 849,60 zł w tym 35 649 867,00 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Projekt realizowany w terminie do 30 października 2020 roku.

Projekt pn.  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie  w zakładce Realizowane projekty/Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy http://rof.org.pl/realizowane-projekty/projekt-parasolowy


ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 27.03.2019r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. Uchwałą nr 32/843/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 27 marca 2019 r. i jest udostępniony m.in. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


Fotowoltaika - prąd dla twojego domu
;

Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” (aktualizacja)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Rzeszowie, w związku z realizacją projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w ramach którego przewidziano dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwach domowych, publikuje zaktualizowane Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista podstawowa_GMINY_14.03.2019

Lista uzupełniająca i osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej_GMINY_14.03.2019

Lista podstawowa_PUNKTY_14.03.2019

Lista uzupelniająca i wnioski zakwalifikowane z listy rezerwowej_PUNKTY_14.02.2019

Lista rezerwowa_PUNKTY_14.03.2019 r.


ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 5.03.2019r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 5 marca 2019 r. Uchwałą nr 27/656/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 5 marca 2019 r. i jest udostępniony m.in. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

Umowa o dofinansowanie projektu ” Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” podpisana!

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z  przyjemnością informuje, że w dniu 21.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” nr RPPK.03.04.00-18-0001/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia, Działanie Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Główny cel projektu to poprawa jakości powietrza atmosferycznego a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz całego województwa podkarpackiego. Projekt obejmuje swym zasięgiem gminy: Czudec, Łańcut, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko oraz Miasto Rzeszów.
W ramach projektu wybudowanych zostanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii co w efekcie ograniczy emisję dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających do środowiska.

Całkowita wartość projektu to 2 755 337,03 zł w tym 1 889 098,77 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020


ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 19.02.2019r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 19 lutego 2019 r. Uchwałą nr 24/543/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 19 lutego 2019 r. i jest udostępniony m.in. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 30.01.2019r.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w tym: papier, materiały eksploatacyjne, pozostałe artykuły biurowe dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 roku wygrała firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lobos Sp. z o.o., Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków, oddział Rzeszów: ul. Gen. Maczka 6, 35-234 Rzeszów.

(12.02.2019 r.)