;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 2/2019 z dnia 30.01.2019r.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych w tym: papier, materiały eksploatacyjne, pozostałe artykuły biurowe dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 roku wygrała firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Lobos Sp. z o.o., Al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków, oddział Rzeszów: ul. Gen. Maczka 6, 35-234 Rzeszów.

(12.02.2019 r.)

    
ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 27.12.2018r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą nr 11/271/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął zmieniony dokument SZOOP RPO WP 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 27 grudnia 2018 r. i jest udostępniony m.in. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


;

Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Dodaj współpracę międzynarodową do swojego krajowego projektu

W lutym 2019 roku wystartuje pierwszy konkurs grantowy w ramach projektu POWER „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. „Ścieżki…” otwierają przed realizatorami projektów z EFS zupełnie nowe perspektywy. Pozwalają dodać do krajowego projektu standardowego komponent współpracy międzynarodowej, czyli rozszerzyć go o nowe działania, a co za tym idzie produkty i rezultaty, które powstaną we współpracy z partnerem z UE. Na ten cel można uzyskać grant w wysokości do 100 tys. zł. W efekcie, krajowe projekty mogą zyskać wartość dodaną, a podmioty je realizujące mogą nauczyć się współpracy międzynarodowej w warunkach projektu rozliczanego ryczałtowo, przy dostępnym na każdym etapie wsparciu ze strony grantodawcy. Na czym to wsparcie polega? Przede wszystkim w projekcie przewidziane są dwie ścieżki wnioskowania o grant.

  • INKUBATOR – kompleksowe wsparcie przed udziałem w konkursie – dla tych, którzy po raz pierwszy podchodzą do działań związanych ze współpracą międzynarodową. Kwalifikacja do udziału w inkubacji następuje na podstawie fiszki, czyli krótkiego formularza z zarysem pomysłu na projekt. Uczestnicy inkubacji otrzymują specjalistyczne wsparcie szkoleniowe oraz tutora, który pomaga znaleźć partnera do projektu grantowego oraz opracować pełny wniosek zgodnie z kryteriami i regulaminem konkursu.
  • STANDARD standardowa procedura konkursowa – dla tych, którzy wiedzą, co chcą zrobić, i mają wybranego partnera zagranicznego. Uczestnicy samodzielnie opracowują i składają wniosek o grant.

Ponadto operator „Ścieżek współpracy” będzie wspierał grantobiorców również w trakcie realizacji projektów, organizując specjalne szkolenia tematyczne oraz zapewniając wsparcie opiekuna.

KORZYŚCI

Realizacja projektu we współpracy międzynarodowej niesie ze sobą liczne korzyści. Podstawowe to możliwość wymiany między partnerami wiedzy, doświadczenia oraz gotowych, przetestowanych rozwiązań. Korzyść dla samego projektu to wzmocnienie jego potencjału i efektu poprzez rozszerzenie zakresu z działań krajowych na międzynarodowe. Ponadto naturalną konsekwencją każdej współpracy zagranicznej jest budowa międzynarodowej sieci kontaktów, a co za tym idzie – sieci współpracy, którą można wykorzystywać przy kolejnych projektach i działaniach.

KONKURS GRANTOWY

Konkurs jest wspólny dla obu ścieżek. Pierwszy nabór wniosków o grant (pilotaż dla woj. mazowieckiego) zostanie ogłoszony w lutym 2019 r. Następne konkursy – ogólnopolskie – będą ogłaszane: pierwszy w II połowie 2019 r. a kolejne dwa w 2020 r.

WNIOSEK I KRYTERIA

We wniosku o grant trzeba wskazać projekt, na którego realizację ma się podpisaną umowę i który zostanie rozszerzony o komponent ponadnarodowy, i krótko go opisać, uzasadniając wartość dodaną rozszerzenia. Musi to być krajowy projekt standardowy z EFS, mieszczący się w celach tematycznych 8-11. Nie można rozszerzać projektów pozakonkursowych ani międzynarodowych. Poza tym we wniosku należy opisać planowane rozszerzenie, ze wskazaniem nowych rezultatów i produktów oraz działań prowadzących do ich wypracowania we współpracy międzynarodowej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Na stronie internetowej – ścieżkiwspółpracy.pl – opisane zostały wszystkie kluczowe kwestie związane z projektem, w tym dostępne ścieżki i rodzaje wsparcia. Zamieszczono również niezbędne dokumenty – regulamin konkursu, wzór wniosku i wzór umowy o grant, a także infografiki z wyjaśnieniem najważniejszych elementów konkursu grantowego oraz możliwych rodzajów współpracy międzynarodowej. Tam również znajdą się ogłoszenia o naborach oraz zapowiedzi spotkań informacyjnych i warsztatowych w całej Polsce.


;

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

W dniu 28.12.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider Projektu podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 10 gmin tj.: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko , Tyczyn oraz Miasto Rzeszów

Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt ma na celu także ograniczenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza ( dwutlenku węgla oraz pyłów zawieszonych), modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

W projekcie zaplanowano:  

– wymianę pieców, kotłów na paliwa stałe i podłączenie do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,

– likwidację piecyków gazowych i wymianę na centralne podgrzewanie ciepłem systemowym za pośrednictwem węzła cieplnego,

– wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

– wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy).

– wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.

Korzyści jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

– poprawa jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów PM10 i PM2,5,

– mniejsze koszty pozyskiwania ekologicznego oraz bezobsługowego źródła ciepła,

– propagowanie wykorzystania idei OZE w gospodarstwach domowych;

– zwrócenie uwagi mieszkańców ROF na kwestię dbałości o stan powietrza w najbliższej okolicy,

– poprawa komfortu życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu to 49 949 715,58 zł w tym 38 142 479,29 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

Realizacja projektu zakończy się w 2021 roku.


Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF
;

Umowa o dofinansowanie projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” podpisana!

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w dniu 28 grudnia 2018 r. podpisało kolejną umowę na dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi  Priorytetowej nr I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt mający na celu przygotowanie stref aktywności gospodarczej będzie realizowany na obszarze Gminy Boguchwała oraz Gminy Miasta Łańcut. W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowana sieć wodna i kanalizacyjna, pompownia ścieków z zasilaniem elektrycznym, podczyszczalnia wód deszczowych oraz wewnętrzna infrastruktura drogowa. Łączna powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych projektu to 17,70 ha.

W efekcie realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 14 861 719,02 zł, z czego 10 472 831,61 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

 


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 16/2018 z 19.12.2018 r.

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na sukcesywną usługę cateringową spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 roku.

Zapytanie ofertowe nr 16_2018 z dnia 19.12.2018 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 16_2018

Klauzula informacyjna RODO

19.12.2018 r.