;

Otwarcie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku

Na miejscu ówczesnego Domu Ludowego w Chmielniku, po kompleksowej modernizacji,  powstał długo oczekiwany przez mieszkańców Lokalny Ośrodek Kultury – Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego.

Otwarcie nowego obiektu odbyło się 13 października 2018 roku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad  w obecności delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zaproszonych gości. Było to możliwe dzięki uzyskaniu przez Gminę Chmielnik dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja obejmowała nadbudowę budynku polegającą na wymianie stropu konstrukcji i pokrycia dachu oraz dobudowie wyjścia ewakuacyjnego. Obiekt został również wyposażony w instalację gazową, wentylacje  i  klimatyzacje.

Powstałe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku  będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych miejsc w Gminie.


;

Miejski Dom Kultury w Łańcucie już otwarty!

W dniu 12 października odbyło się wielkie otwarcie nowoczesnego  Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, który został gruntownie  zmodernizowany w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych,  Zarząd i dyrekcja Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Na samym początku uroczystości odbyło się poświęcenie oraz przecięta została symboliczna wstęga na znak rozpoczęcia działalności w odnowionych murach. Oficjalnemu otwarciu imprezy towarzyszyły występy zespołów ludowych oraz liczne koncerty kulturalne.

Dzięki inwestycji zrealizowanej w ramach projektu powstało Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Łańcucie. Zakres prac remontowych obejmował m.in. nadbudowę komina scenicznego, przebudowę tylnej części widowni, nadbudowę galerii oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Miejski Domu Kultury w Łańcucie posiada teraz nowoczesną scenę, salę widowiskową oraz ponad 300 metrową oszkloną galerię.

Zmodernizowany i rozbudowany Miejski Dom Kultury w Łańcucie będzie w pełniejszym zakresie wypełniał swoją misję i zadania Instytucji Kultury w służbie mieszkańców.


;

Kolejny projekt wspomagający czyste powietrze złożony

W dniu 12.10.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- Etap II” w odpowiedzi na nabór RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18 dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytetowym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz całego województwa podkarpackiego. W ramach projektu planowane jest wybudowanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW na terenie gmin: Czudec, Łańcut, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko oraz Miasta Rzeszów. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE co w efekcie pozwoli na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 754 968,03 zł, z czego 1 892 456,74 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.
 
;

Nowoczesny Ośrodek Kultury w Krzemienicy

W dniu 5 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanego Ośrodka  Kultury w Krzemienicy. Wójt Gminy Czarna  Edward Dobrzański w obecności mieszkańców gminy i zaproszonych gości dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Oficjalnemu otwarciu imprezy towarzyszyły koncerty kulturalne, przedstawienia teatralne oraz występy zespołów ludowych.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Zakres wykonanych prac obejmował nadbudowę budynku o dodatkowe piętro, rozbudowę sceny zewnętrznej, wymianę dachu, ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Powstała nowa sala widowiskowa ze sceną, sala prób,  galeria wystawiennicza, pracownie plastyczne i muzyczne, garderoba, szatnia oraz zaplecze administracyjne.

Ośrodek Kultury w Krzemienicy mieści się teraz w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie.


;

Boguchwała zwycięzcą w Rankingu Samorządów 2018!

Serdecznie gratulujemy Gminie Boguchwała zajęcia zaszczytnego pierwszego miejsca w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich w Rankingu Samorządów 2018.

Sukces jest tym większy, że Gmina Boguchwała ten zaszczytny tytuł otrzymała także w 2017 roku.

Drugie miejsce wśród miast na prawach powiatu zajął Rzeszów.

Gratulujemy naszym gminom tak znakomitych wyników.

www.rp.pl/Ranking-Samorzadow/310089959-Liderzy-lokalnego-rozwoju.html

 


;

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości Poznań 2018

Miło nam poinformować, że dwie z naszych gmin stowarzyszonych w ramach ROF zostały wyróżnione podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Poznaniu. Gmina Świlcza  została Liderem Rozwoju Regionalnego a Miasto Rzeszów otrzymało  Polską Nagrodę Innowacyjności. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

ROF - logo
;

Zaktualizowana Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucja Zarządzającą RPO WP na lata 2014-2020 pozytywnie zaopiniowało aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaktualizowana wersja dokumentu obowiązuje od dnia 6 września 2018 r.

Strategia ZIT ROF znajduje się w zakładce Dokumenty ROF.


;

Uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury w Soninie – Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

W dniu 29 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury w Soninie, który to został  przebudowany i rozbudowany w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza w obecności  parlamentarzystów, władz wojewódzkich, Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który reprezentowała Pani Joanna Rupar,  dyrekcji Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, powiatowych przedstawicieli wsi, mieszkańców i wykonawców. Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz proboszcz Władysław Dubiel. W ramach projektu wybudowane zostały m.in. dwa skrzydła budynku oraz hala sportowa. Obiekt wyposażony został w windę dla osób niepełnosprawnych a także w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej. Przed budynkiem zlokalizowano także 9 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i osoby niepełnosprawnej. W nowo otwartym obiekcje znajduje się Ośrodek Kultury w Soninie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, Biblioteka Publiczna, sala wielofunkcyjna, sala wystawiennicza, biuro sołtysa, pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora oraz zespołów muzycznych i folklorystycznych. Nowo rozbudowany Ośrodek Kultury w Soninie zapewne stanie się centralnym miejscem wielu wspaniałych wydarzeń kulturalnych i sportowych w gminie.

;

Złożenie wniosku „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

W dniu 28.09.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w odpowiedzi na nabór RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18 dla działania 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt ten jest strategicznym projektem dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Ma na celu ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Lokalnych  Programach Rewitalizacji Gmin Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W projekcie udział bierze 12 gmin należących do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.: Boguchwała, Czarna, Czudec, Lubenia, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn. W ramach projektu gminy otrzymają wsparcie finansowe na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej w celu przywrócenia, nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych.

W efekcie realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz przede wszystkim odbudowy więzi społecznych ograniczając zjawiska dysfunkcyjne Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 106 931 842,80 zł, z czego 64 700 000,00 dofinansowane zostanie ze środków EFRR.