Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

19 marca – 20 kwietnia 2018 r. Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF

Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” odbywać się będzie w dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin.

Lp. Gmina Adres Pokój Godziny przyjmowania wniosków
1 Gmina Boguchwała Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
pok. nr 16 godziny pracy urzędu
2 Gmina Chmielnik Urząd Gminy w Chmielniku
Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50
pok. nr 23 i 37 godziny pracy urzędu
3 Gmina Czarna Urząd Gminy w Czarnej,

Czarna 37-125 Czarna 260

pok. nr 5 godziny pracy urzędu
4 Gmina Czudec Urząd Gminy w Czudcu,

ul. Starowiejska 6, 38-120

pok. nr 16 godziny pracy urzędu
5 Gmina Głogów Małopolski Urząd Miejski w Głogowie Młp.,

ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp.

pok. nr 4 godziny pracy urzędu
6 Gmina Krasne Urząd Gminy w Krasnem,

36-007 Krasne 121

pok. nr 3, 24 godziny pracy urzędu
7 Gmina Lubenia Urząd Gminy w Lubeni,

36-042 Lubenia 131

pok. nr 26 godziny pracy urzędu
8 Gmina Łańcut Urząd Gminy w Łańcucie,

ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

pok. nr 33 godziny pracy urzędu
9 Gmina Miasto Łańcut Urząd Miasta Łańcut, Plac Sobieskiego 18,

37-100 Łańcut

pok. nr 22 godziny pracy urzędu
10 Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa,

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

pok. nr 43 godziny pracy urzędu
11 Gmina Świlcza Urząd Gminy w Świlczy,
36-072 Świlcza 168
pok. nr 9 pon. w godzinach 9:00 – 16:30 ,wt. – pt. w godzinach 9:00 – 14:00
12 Gmina Trzebownisko Urząd Gminy w Trzebownisku,

36-001 Trzebownisko 976

pok. nr 5. godziny pracy urzędu
13 Gmina Tyczyn Urząd Miejski w Tyczynie,
Rynek 18, 36-020 Tyczyn
pok. nr 28 i 29 godziny pracy urzędu

 

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje dotyczące zmian w projekcie.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wszystkimi załącznikami:

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r.

LISTA PODSTAWOWA_gminy

LISTA PODSTAWOWA_punkty

LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.


;

artykuł z kwiatkiem

jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Partnera na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na wniosek Lidera Projektu w ramach środków finansowych, o których

regulamin

wniosek

 

  
oczyszczalnia ścieków
;

Poprawa systemu wodno-ściekowego w ROF

Przez zakończeniem ubiegłego roku, w dniu 29 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie ROF podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby mieszkańców z terenu ROF, którzy korzystać będą  z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

W związku z tym, na terenie Gminy Chmielnik zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków, wraz z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do zwiększenia jej możliwości. Natomiast na terenie gminy Głogów Małopolski przewiduje się budowę nowej oczyszczalni ścieków.

Cały projekt odgrywa decydującą rolę dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 5 264 439,88 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje terytorialne RPO WP 2014 – 2020.


Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF
;

Rozwój przedsiębiorczości dla ROF

Stowarzyszenie ROF w dniu 27 grudnia 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie na realizację kolejnego projektu, którego podstawowym celem jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na naszym obszarze.

W założeniu projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” ma przygotować tereny pod inwestycje i udostępnić atrakcyjne grunty dla potencjalnych przedsiębiorców.

Docelowo liczymy na podniesienie konkurencyjności terenu ROF, stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, ale także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wzrost aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

W tym momencie do działania przystępują Gmina Trzebownisko, Gmina Świlcza i Gmina Głogów Małopolski, które mają opracowane plany dla rozwoju swoich obszarów, a Gmina Miasto Łańcut, Gmina wiejska Łańcut i Gmina Boguchwała przygotowują się do inwestycji w kolejnych terminach. Ponadto Gmina Trzebownisko planuje dodatkowo rozszerzyć zakres inwestycji.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 9 680 313,33 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej RPO WP 2014 – 2020.


Podpisanie umowy Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF
;

Kolejna umowa na dofinansowanie projektu podpisana!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który reprezentuje Prezes Wiesław Dronka oraz I Wiceprezes Joanna Rupar, uroczyście podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 11 gmin (Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Tyczyn, Miasto Rzeszów) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych, zamieniających energię słoneczna na energię elektryczną, o łącznej mocy ponad 2,6 MWe. Instalacje te będą zlokalizowane  i użytkowane przez instytucje publiczne na terenie 11 gmin, członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamontowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwi ograniczenie zapotrzebowania instytucji gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych. Planuje się, że instalacje będą produkowały ponad 1 824 MWh rocznie. Dodatkowo projekt przyczyni się  do unowocześnienia procesu wytwarzania energii powodując redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Zaletą projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 1 455 tony ekwiwalentu CO2 rocznie.

Charakterystyczną cechą tego projektu jest promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno – społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 22 641 035,89 mln, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 12 099 197,39 mln. Instalacje zostaną wybudowane i uruchomione do końca 2018 roku.


ROF - logo
;

GMINY ROF WŚRÓD NAJLEPSZYCH NA PODKARPACIU

14 grudnia w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podczas uroczystej gali zostały rozdane nagrody w XI rankingu „Złota setka gmin”.

Oceniano i nagradzano w trzech kategoriach: Gminy wiejskie, Gminy wiejsko-miejskie i Gminy miejskie na podstawie m.in. analizy dochodów i wydatków ogółem oraz w przeliczeniu na 1.mieszkańca. Pod uwagę brano również liczbę podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, poziom inwestycji, a nawet liczbę przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych.

Wśród zwycięzców w każdej kategorii na podium znalazły się gminy ROF.

Trzebownisko zajęło czołową pozycję w kategorii Gmina Wiejska, Boguchwała znalazła się wśród najlepszych gmin miejsko-wiejskich, natomiast Rzeszowa nie mogło zabraknąć wśród zwycięzców w kategorii Gmina miejska.

Gminy ROF doceniono również w kategoriach:

Kreator kapitału społeczne – wyróżniając tutaj gminę Świlcza

oraz

Inwestor roku, w której prym wiedzie gmina miejska Łańcut

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji znajduje się tutaj.


ROF - logo
;

Najlepsze polskie samorządy w rankingu „Rzeczypospolitej” – Boguchwała i Rzeszów

Już po raz trzynasty dziennik „Rzeczpospolita” przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów. W tegorocznej edycji wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęła Gmina Boguchwała, natomiast Rzeszów wyróżniony został w w kategorii Miasta na Prawach Powiatu.

Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżnione zostały te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.

Więcej szczegółów

Najlepsze gminy Podkarpacia