;

Wymiana kotłów w ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła:

1. Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje:
a) wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych) na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:

 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),

c) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 2. Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
 • wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
 • likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
 • elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
 • systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
 • rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
 • wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
 • systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
 • instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
 • zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

 

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 • termomodernizację przegród budowlanych,
 • wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
 • montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
 • prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

 

Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

 

*** Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin:
Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.


Zapytanie ofertowe
;

WYBÓR OFERTY – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

WYBÓR OFERTY
Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

(23.07.2018 r.)

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Informacja o wyborze oferty

_______________________________________________________________________

(8 maja 2018 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2018 r.

Zestawienie z otwarcia ofert

_______________________________________________________________________

(30 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_30.04.2018

_______________________________________________________________________

(27 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_27.04.2018

_______________________________________________________________________

(26 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_26.04.2018

_______________________________________________________________________

(24 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE_ogłoszenie o zmianie z dnia 19.04.2018

_______________________________________________________________________

(19 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_19.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 19.04.2018 Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 19.04.2018

_______________________________________________________________________

(16 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE_ ogłoszenie o zmianie z 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(11 kwietnia 2018 r.)

Ogłoszenie_zmiana 11.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_11.04.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(10 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE ogłoszenie o zmianie z dnia 6.04.2018

_______________________________________________________________________

(6 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 06.04.2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_6.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 9 Wykaz osób_zmiana 6.04.2018

________________________________________________________________________

(9 marca 2018 r.)

Ogłoszenie_2018-OJS048-104933-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF

Załącznik nr 1 do Umowy Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy i Stowarzyszenie ROF i na lata

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 5 Grupy kapitałowe

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 Wykaz dostaw

Załącznik nr 9 Wykaz osób

Załącznik nr 10 Zobowiązanie

Załącznik nr 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy

_______________________________________________________________________

 

 


Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Fotowoltaika - projekt parasolowy

(24.07.2018 r.)

Szanowni Państwo,

W związku z wyborem Wykonawcy w dniu 24.07.2018 r. http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/ Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po okresie kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych (przypuszczalny termin podpisania umowy to wrzesień br.).

Wysokość wpłaty wkładu własnego wynikać będzie z Kalkulacji cenowej Wykonawcy przekazanej Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W tym samym momencie zostanie również zaktualizowana Lista podstawowa Mieszkańców.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramu i planu pracy przez Wykonawcę, z uwzględnieniem równoczesnego montażu instalacji w każdej z Gmin.

Mieszkańcy będą na bieżąco wzywani do wpłaty wkładu własnego, zgodnie z kolejnością montażu zaplanowaną przez Wykonawcę.

Termin zakończenia realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych to 18 listopada 2019 r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(11.06.2018 r.)

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowaną Listę wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym 2018 r.

Lista podstawowa_punkty_11.06.2018

Lista podstawowa_Gminy_11.06.2018

Lista rezerwowa_punkty_11.06.2018

Lista rezerwowa_Gminy_11.06.2018

Lista procedura odwoławcza_11.06.2018

Lista wniosków niezakwalifikowanych

Dla ułatwienia identyfikacji wniosków załączono również Listę podstawową i Listę rezerwową w podziale na poszczególne Gminy.

UWAGA:

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Lista podstawowa Mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o Mieszkańców znajdujących się na Liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.

Kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00 na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania do projektu zostanie przeprowadzone losowanie.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie wniosków Mieszkańców oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  w dniu dzisiejszym (21.05 br.) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się ww. losowanie. Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 9 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 2 punkty na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-  projekt parasolowy”, podczas którego wpłynęły 763 wnioski.

Po zakończeniu weryfikacji i oceny złożonych wniosków, w dniu 21 maja 2018 r. na stronie rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) zostaną opublikowane:

Lista podstawowa lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych

oraz

Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” wraz z załącznikami:

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r.

LISTA PODSTAWOWA_gminy

LISTA PODSTAWOWA_punkty

LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.


oczyszczalnia ścieków
;

Poprawa systemu wodno-ściekowego w ROF

Przez zakończeniem ubiegłego roku, w dniu 29 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie ROF podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby mieszkańców z terenu ROF, którzy korzystać będą  z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

W związku z tym, na terenie Gminy Chmielnik zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków, wraz z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do zwiększenia jej możliwości. Natomiast na terenie gminy Głogów Małopolski przewiduje się budowę nowej oczyszczalni ścieków.

Cały projekt odgrywa decydującą rolę dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 5 264 439,88 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje terytorialne RPO WP 2014 – 2020.


Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF
;

Rozwój przedsiębiorczości dla ROF

Stowarzyszenie ROF w dniu 27 grudnia 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie na realizację kolejnego projektu, którego podstawowym celem jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na naszym obszarze.

W założeniu projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” ma przygotować tereny pod inwestycje i udostępnić atrakcyjne grunty dla potencjalnych przedsiębiorców.

Docelowo liczymy na podniesienie konkurencyjności terenu ROF, stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, ale także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wzrost aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

W tym momencie do działania przystępują Gmina Trzebownisko, Gmina Świlcza i Gmina Głogów Małopolski, które mają opracowane plany dla rozwoju swoich obszarów, a Gmina Miasto Łańcut, Gmina wiejska Łańcut i Gmina Boguchwała przygotowują się do inwestycji w kolejnych terminach. Ponadto Gmina Trzebownisko planuje dodatkowo rozszerzyć zakres inwestycji.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 9 680 313,33 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej RPO WP 2014 – 2020.


Podpisanie umowy Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF
;

Kolejna umowa na dofinansowanie projektu podpisana!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który reprezentuje Prezes Wiesław Dronka oraz I Wiceprezes Joanna Rupar, uroczyście podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 11 gmin (Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Tyczyn, Miasto Rzeszów) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych, zamieniających energię słoneczna na energię elektryczną, o łącznej mocy ponad 2,6 MWe. Instalacje te będą zlokalizowane  i użytkowane przez instytucje publiczne na terenie 11 gmin, członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamontowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwi ograniczenie zapotrzebowania instytucji gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych. Planuje się, że instalacje będą produkowały ponad 1 824 MWh rocznie. Dodatkowo projekt przyczyni się  do unowocześnienia procesu wytwarzania energii powodując redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Zaletą projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 1 455 tony ekwiwalentu CO2 rocznie.

Charakterystyczną cechą tego projektu jest promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno – społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 22 641 035,89 mln, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 12 099 197,39 mln. Instalacje zostaną wybudowane i uruchomione do końca 2018 roku.


ROF - logo
;

GMINY ROF WŚRÓD NAJLEPSZYCH NA PODKARPACIU

14 grudnia w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podczas uroczystej gali zostały rozdane nagrody w XI rankingu „Złota setka gmin”.

Oceniano i nagradzano w trzech kategoriach: Gminy wiejskie, Gminy wiejsko-miejskie i Gminy miejskie na podstawie m.in. analizy dochodów i wydatków ogółem oraz w przeliczeniu na 1.mieszkańca. Pod uwagę brano również liczbę podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, poziom inwestycji, a nawet liczbę przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych.

Wśród zwycięzców w każdej kategorii na podium znalazły się gminy ROF.

Trzebownisko zajęło czołową pozycję w kategorii Gmina Wiejska, Boguchwała znalazła się wśród najlepszych gmin miejsko-wiejskich, natomiast Rzeszowa nie mogło zabraknąć wśród zwycięzców w kategorii Gmina miejska.

Gminy ROF doceniono również w kategoriach:

Kreator kapitału społeczne – wyróżniając tutaj gminę Świlcza

oraz

Inwestor roku, w której prym wiedzie gmina miejska Łańcut

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji znajduje się tutaj.


ROF - logo
;

Najlepsze polskie samorządy w rankingu „Rzeczypospolitej” – Boguchwała i Rzeszów

Już po raz trzynasty dziennik „Rzeczpospolita” przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów. W tegorocznej edycji wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęła Gmina Boguchwała, natomiast Rzeszów wyróżniony został w w kategorii Miasta na Prawach Powiatu.

Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżnione zostały te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.

Więcej szczegółów

Najlepsze gminy Podkarpacia
 
Transport niskoemisyjny
;

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” podpisana

29 września br. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa podpisał umowę na realizację inwestycji związanej z poprawą transportu publicznego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 128 mln zł, z czego 87 889 285,06 zł finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zakupionych ponad 50 nowych, ekologicznych autobusów, dodatkowo powstaną parkingi przesiadkowe i zmodernizowane dworce. Sieć połączeń autobusowych poprawiona zostanie dzięki budowie nowych dróg i dwóch mostów na Wisłoku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.