;

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie już otwarte!

Dnia 8 grudnia 2018 r. Janusz Skotnicki Burmistrz Tyczyna w obecności zaproszonych gości i mieszkańców gminy dokonał uroczystego otwarcia Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje kulturalne takie jak: projekcja filmu dokumentalnego o Franciszku Kotuli –„Swój nieznany”, spotkanie z Bogusławem Kotulą, wystawa „podkarpackie Regionalia, koncert cymbalisty Andrzeja Mozgały a także występ solistów z Zespołu Śpiewaczego „Tyczyniacy”.

Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Tyczynie to kolejna placówka kultury, która powstała w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu odnowiona została część zabytkowa kamienicy na potrzeby kulturalne  celem przystosowania do pełnienia funkcji Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Prace budowlane obejmowały wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, elewację oraz roboty wewnętrzne. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, został wyposażony w sprzęt do projekcji multimedialnych, sprzęt nagłośnieniowy, elektroniczny oraz meble.

Nowo rozbudowany Ośrodek Kultury zapewne będzie centralnym miejscem wielu wspaniałych wydarzeń kulturalnych w Tyczynie


;

Gmina Świlcza laureatem konkursu „NASZE DOBRE PODKARPACKIE 2018”

W dniu 21 listopada w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu „Nasze Dobre Podkarpackie 2018”. Kapituła Konkursu przyznała nagrodę „Nasze Dobre Podkarpackie 2018” – Znak Jakości Nowin Gminie Świlcza za realizowany w Szkole Podstawowej, im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej program LOWE (Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji). Serdecznie Gratulujemy.  

ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 14.11.2018r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) został zmieniony Uchwałą nr 495/10452/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2018 r.

Dokument wraz z załącznikami oraz wykazem zmian znajduje się na stronie:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego


;

„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w dniu 8 listopada 2018 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” w ramach naboru RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18,działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów  inwestycyjnych o powierzchni 17,70 ha, zlokalizowanych na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała oraz Gminy Miasta Łańcut.

Realizacja projektu pozwoli podnieść konkurencyjność gospodarki ROF poprzez utworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 14 861 719,02 zł, z czego 10 472 831,61 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.


;

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

W dniu 30.10.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider projektu złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie projektu Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- projekt parasolowy  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wymianę 4 353 źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko , Tyczyn oraz Miasto Rzeszów.

Całkowita wartość projektu to 49 995 348,58 zł w tym 39 079 825,75 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR


ROF - logo
;

ZMIANA SZOOP RPO WP NA LATA 2014-2020

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) został zmieniony Uchwałą nr 488/10315/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2018 r.

Dokument wraz z załącznikami oraz wykazem zmian znajduje się na stronie:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego


;

Otwarcie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku

Na miejscu ówczesnego Domu Ludowego w Chmielniku, po kompleksowej modernizacji,  powstał długo oczekiwany przez mieszkańców Lokalny Ośrodek Kultury – Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego.

Otwarcie nowego obiektu odbyło się 13 października 2018 roku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad  w obecności delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz zaproszonych gości. Było to możliwe dzięki uzyskaniu przez Gminę Chmielnik dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Inwestycja obejmowała nadbudowę budynku polegającą na wymianie stropu konstrukcji i pokrycia dachu oraz dobudowie wyjścia ewakuacyjnego. Obiekt został również wyposażony w instalację gazową, wentylacje  i  klimatyzacje.

Powstałe Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku  będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych miejsc w Gminie.


;

Miejski Dom Kultury w Łańcucie już otwarty!

W dniu 12 października odbyło się wielkie otwarcie nowoczesnego  Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, który został gruntownie  zmodernizowany w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych,  Zarząd i dyrekcja Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Na samym początku uroczystości odbyło się poświęcenie oraz przecięta została symboliczna wstęga na znak rozpoczęcia działalności w odnowionych murach. Oficjalnemu otwarciu imprezy towarzyszyły występy zespołów ludowych oraz liczne koncerty kulturalne.

Dzięki inwestycji zrealizowanej w ramach projektu powstało Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Łańcucie. Zakres prac remontowych obejmował m.in. nadbudowę komina scenicznego, przebudowę tylnej części widowni, nadbudowę galerii oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Miejski Domu Kultury w Łańcucie posiada teraz nowoczesną scenę, salę widowiskową oraz ponad 300 metrową oszkloną galerię.

Zmodernizowany i rozbudowany Miejski Dom Kultury w Łańcucie będzie w pełniejszym zakresie wypełniał swoją misję i zadania Instytucji Kultury w służbie mieszkańców.


;

Kolejny projekt wspomagający czyste powietrze złożony

W dniu 12.10.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- Etap II” w odpowiedzi na nabór RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18 dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytetowym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz całego województwa podkarpackiego. W ramach projektu planowane jest wybudowanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW na terenie gmin: Czudec, Łańcut, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko oraz Miasta Rzeszów. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE co w efekcie pozwoli na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 754 968,03 zł, z czego 1 892 456,74 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.