Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy
;

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W dniu 30 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisało pierwsza umowę o dofinansowanie,  dla projektu pn.  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kW u mieszkańców Gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.


Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF
;

KOLEJNY SUKCES! UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” PODPISANA!

Długo oczekiwana umowa o dofinasowanie projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” została podpisana 28 lipca 2017 r.

Dzięki temu przedsięwzięciu na terenie 11 Gmin ROF powstaną Centra Promocji Dziedzictwa Kulturowego pod wspólną marką propagującą Etnokrainę Franciszka Kotuli.

Poprzez wykorzystanie lokalnego bogactwa kulturowego nasz region podniesie swoją atrakcyjność, oraz co więcej, możliwy będzie dostęp do dóbr kultury dla większej liczby mieszkańców.

Jednym z podstawowych założeń projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców o atrakcyjności naszego regionu. A od tego już tylko krok do rozwijania turystyki opartej na poznawaniu: zabytków, muzeów, szlaków, twórców, kuchni, uczestniczenia lokalnych imprezach.

Czas rozpocząć wzmacnianie pozycji naszego regionu na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym!

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; Priorytet Inwestycyjny 6 c; Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach trybu pozakonkursowego.


ROF - logo
;

Złożenie wniosku „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”

W dniu 31 maja 2017 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w odpowiedzi na nabór nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-002/17 dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu zaplanowano dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie ROF. Całkowita wartość projektu wyniesie 25 702 405,12 zł, z czego 16 898 766,18 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR. W projekcie udział bierze 11 Gmin należących do Stowarzyszenia ROF.


Dni Funduszy Europejskich
;

Dni Funduszy Europejskich na Lotnisku – 20 maja 2017

Biuro Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Lotnisku „Rzeszów-Jasionka”, które odbędą się 20 maja br., od godz. 11:00 do 16:00.

W programie liczne atrakcje takie jak pokazy sprzętu lotniskowego, wystawa szybowców, strefa symulatorów lotu, konkursy z możliwością wygrania przelotem samolotem, pokazy artystyczne i wiele innych.

Dla dzieci specjalna strefa zabaw: dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, malowania twarzy.

Zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego, które znajdować się będzie na I piętrze terminala pasażerskiego.

Więcej informacji


Złożenie wniosku OZE
;

Złożenie wniosku „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W dniu 28.04.2017 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w odpowiedzi na nabór RPPK.03.04.00-IZ.00-18-001/17 dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 


ROF - logo
;

KONFERENCJA „Smog nieodłączny towarzysz niskiej emisji to nasz współczesny smok”

W dniu 26 kwietnia 2017r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Świlczy odbyła się konferencja poświęcona tematyce jakości powietrza, odnawialnych źródeł energii oraz niskiej emisji na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Stowarzyszenie ROF jako partner merytoryczny wzięło udział w tym wydarzeniu.

Spotkanie rozpoczął Pan Józef Frączek, Kierownik Działu Doradców Energetycznych WFOŚiGW witając samorządowców z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

Do tematu konferencji uczestnicy zostali wprowadzeni poznając stan i jakość powietrza, wg danych Wydziału Monitoringu Środowiska Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kolejna prelekcja dotyczyła projektu Doradców Energetycznych, którzy wspierają działania w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Istotne były także informacje przekazane przez przedstawiciela NFOŚIGW dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energii, a przedstawione symulacje dotyczące rozliczeń za energię elektryczną wzbudziły ciekawą dyskusję wśród zebranych.

Po przerwie kawowej Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF Justyna Placha-Adamska przybliżyła uczestnikom zasady dwóch projektów bezpośrednio związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, do których realizacji Stowarzyszenie ROF właśnie się przygotowuje. Pierwszy z nich – Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
na terenie ROF –
przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację paneli fotowoltaicznych na ponad 130 obiektach użyteczności publicznej. Drugi – Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – to szacując ok. 2800 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gmin ROF (prezentacja do pobrania).

Następnie, przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej – Rzeszów wskazali zalety dostarczania ciepła sieciowego oraz wpływ takiego sposobu dystrybucji na ograniczanie niskiej emisji. W konferencji udział wziął także Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej przybliżając zadania klastra związane z drogą do zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie został zaprezentowany program „Przyjazny Dom”, w ramach którego mieszkańcy Podkarpacia będą mogli ubiegać się o preferencyjne finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, jak i wymianę kotłów węglowych.

Podsumowując, mamy nadzieję, że wspólne propagowanie idei „czystej energii” na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz podniesienie świadomości mieszańców w tym zakresie przyczyni się do poprawy warunków życia i wpłynie na zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w działaniach bieżących, jak i przyszłych wspólnych przedsięwzięciach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.


Fotowoltaika - prąd dla twojego domu
;

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gmin – Członków Stowarzyszenia ROF

Jednym ze wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gminy będące członkami stowarzyszenia, jest przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli obniżyć koszty energii elektrycznej w swoich gospodarstwach domowych. Projekt przyczyni się również do podniesienia jakości  środowiska naturalnego.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W obecnej chwili trwają działania przygotowawcze, związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji, koniecznej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 kW na budynkach mieszkalnych, niemieszkalnych, nowobudowanych oraz na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu budynku mieszkalnego, bądź niemieszkalnego i użytkowanym przez gospodarstwo domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Instalacja fotowoltaiczna to zespół urządzeń składających się m. in. z modułów fotowoltaicznych oraz falownika, który służy do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Moduł fotowoltaiczny przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną prądu stałego. Falownik przekształca energię elektryczną prądu stałego wytworzoną przez panele fotowoltaiczne na energię elektryczną prądu zmiennego 230 V 50 Hz. Panele fotowoltaiczne montuje się na dachu budynku lub na gruncie, skierowane w kierunku południowym i łączy się je w szereg tak aby uzyskać większe napięcie.

Instalacje te będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej.

Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna, montowana w ramach projektu będzie miała średnią moc około  3 kW, co obecnie jest najbardziej optymalną wielkością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Instalacja zbudowana będzie z modułów fotowoltaicznych i będzie zajmowała powierzchnię około 17 m2Roczna produkcja prądu w warunkach województwa podkarpackiego z jednej mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych wyniesie około 2850 kWh. Koszt zakupu takiej ilości energii z sieci energetycznej to 1624,50 zł. Dofinansowanie w projekcie będzie wynosiło 85% kosztów kwalifikowanych.

O szczegółach projektu oraz naborze mieszkańców będziemy informować wkrótce. Szacujemy, że nabór do projektu dla mieszkańców rozpocznie się prawdopodobnie pod koniec czerwca tego roku.


Transport niskoemisyjny
;

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

W dniu 30 marca 2017 r. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, w odpowiedzi na nabór RPPK.05.05.00-IZ.00-18-001/17 dla Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, jako Lider projektu złożył wniosek pn. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF. Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Łączna wartość projektu to aż 128 478 078,23 zł, z czego 87 889 285,06 zł finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zakupionych zostanie ponad 50 nowoczesnych, ekologicznych autobusów przystosowanych również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane zostaną do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF uczestniczących w realizacji projektu. W sumie autobusy poruszać będą się na 39 liniach, z czego 4 z nich to nowe połączenia, które zwiększają możliwości komunikacyjne mieszkańców gmin ROF. Dużym ułatwieniem dla przemieszczających się osób będzie wyposażenie autobusów w system informacji dla pasażerów, który łącząc się z funkcjonującym już Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym stworzy jeden spójny mechanizm, integrujący Miasto Rzeszów z pozostałymi gminami ROF. 

Integralną częścią projektu transportowego będzie budowa pętli, zatok, dworców, centrów przesiadkowych, mostów, parkingów w systemie Park &Ride, Bike & Ride i ścieżek rowerowych. Co więcej, inwestycje w infrastrukturę przyczynią się do osiągnięcia planowanych efektów, jakimi są:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zatłoczenia w miastach poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów PM10
  • wzrost liczby przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej
  • wzrost liczby pasażerów korzystających z przewozów komunikacją miejską

Projekt Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF w liczbach:

Projekt Rozwój gospodarki niskoemisyjne... w liczbach