;

Nowoczesny Ośrodek Kultury w Krzemienicy

W dniu 5 października br. miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo wyremontowanego Ośrodka  Kultury w Krzemienicy. Wójt Gminy Czarna  Edward Dobrzański w obecności mieszkańców gminy i zaproszonych gości dokonał uroczystego przecięcia wstęgi. Oficjalnemu otwarciu imprezy towarzyszyły koncerty kulturalne, przedstawienia teatralne oraz występy zespołów ludowych.

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

Zakres wykonanych prac obejmował nadbudowę budynku o dodatkowe piętro, rozbudowę sceny zewnętrznej, wymianę dachu, ocieplenie ścian oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Powstała nowa sala widowiskowa ze sceną, sala prób,  galeria wystawiennicza, pracownie plastyczne i muzyczne, garderoba, szatnia oraz zaplecze administracyjne.

Ośrodek Kultury w Krzemienicy mieści się teraz w nowoczesnym i funkcjonalnym obiekcie.


;

Boguchwała zwycięzcą w Rankingu Samorządów 2018!

Serdecznie gratulujemy Gminie Boguchwała zajęcia zaszczytnego pierwszego miejsca w kategorii gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich w Rankingu Samorządów 2018.

Sukces jest tym większy, że Gmina Boguchwała ten zaszczytny tytuł otrzymała także w 2017 roku.

Drugie miejsce wśród miast na prawach powiatu zajął Rzeszów.

Gratulujemy naszym gminom tak znakomitych wyników.

www.rp.pl/Ranking-Samorzadow/310089959-Liderzy-lokalnego-rozwoju.html

 


;

VI Polski Kongres Przedsiębiorczości Poznań 2018

Miło nam poinformować, że dwie z naszych gmin stowarzyszonych w ramach ROF zostały wyróżnione podczas VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Poznaniu. Gmina Świlcza  została Liderem Rozwoju Regionalnego a Miasto Rzeszów otrzymało  Polską Nagrodę Innowacyjności. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

;

Uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury w Soninie – Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego

W dniu 29 września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury w Soninie, który to został  przebudowany i rozbudowany w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uroczystego otwarcia obiektu dokonał Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza w obecności  parlamentarzystów, władz wojewódzkich, Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który reprezentowała Pani Joanna Rupar,  dyrekcji Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, powiatowych przedstawicieli wsi, mieszkańców i wykonawców. Poświęcenia nowego budynku dokonał ksiądz proboszcz Władysław Dubiel. W ramach projektu wybudowane zostały m.in. dwa skrzydła budynku oraz hala sportowa. Obiekt wyposażony został w windę dla osób niepełnosprawnych a także w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności kulturalnej. Przed budynkiem zlokalizowano także 9 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i osoby niepełnosprawnej. W nowo otwartym obiekcje znajduje się Ośrodek Kultury w Soninie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego, Biblioteka Publiczna, sala wielofunkcyjna, sala wystawiennicza, biuro sołtysa, pomieszczenia dla Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora oraz zespołów muzycznych i folklorystycznych. Nowo rozbudowany Ośrodek Kultury w Soninie zapewne stanie się centralnym miejscem wielu wspaniałych wydarzeń kulturalnych i sportowych w gminie.

;

Złożenie wniosku „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”

W dniu 28.09.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w odpowiedzi na nabór RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18 dla działania 6.5 Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt ten jest strategicznym projektem dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Ma na celu ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Lokalnych  Programach Rewitalizacji Gmin Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W projekcie udział bierze 12 gmin należących do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.: Boguchwała, Czarna, Czudec, Lubenia, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn. W ramach projektu gminy otrzymają wsparcie finansowe na budowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont budynków użyteczności publicznej w celu przywrócenia, nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych czy rekreacyjnych.

W efekcie realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu w przestrzeni miejskiej i wiejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz przede wszystkim odbudowy więzi społecznych ograniczając zjawiska dysfunkcyjne Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Całkowita wartość projektu wyniesie 106 931 842,80 zł, z czego 64 700 000,00 dofinansowane zostanie ze środków EFRR.


;

Złożenie wniosku „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”

W dniu 27.09.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider projektu złożyło wniosek „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w odpowiedzi na nabór RPPK.03.03.02-IZ.00-18-001/18 dla działania 3.3 Poprawa Jakości Powierza, poddziałania 3.3.2 Redukcja Emisji w trybie konkursu zamkniętego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (powiecie łańcuckim i rzeszowskim) jak i w całym województwie podkarpackim. Poprawa efektywności energetycznej  budynków w ROF a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej  i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających.

W ramach projektu planowane jest dokonanie wymian nieefektywnych starych pieców węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły  na ekogroszek w 272  gospodarstwach domowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W projekcie weźmie udział 10 gmin należących do Stowarzyszenia ROF: Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

Całkowita wartość projektu wyniesie 6 295 366.80 zł, z czego 4 952 915,96 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.


;

Otwarcie drogi w Gminie Czarna wybudowanej w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

W dniu 17 września 2018 r. w Gminie Czarna odbyło się uroczyste otwarcie odcinka drogi Krzemienica – Strażów, która została zbudowana w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, ks. dr prałat Jerzy Rojek,  Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Justyna Placha – Adamska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Małgorzata Wisz,  Z-ca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Damian Kosiarski, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy.

W ramach projektu została także przebudowana infrastruktura przystankowa,  powstały chodniki, ciąg pieszo rowerowy  oraz  parkingi Bike & Ride w Krzemienicy,  Medyni Głogowskiej i Czarnej.

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Autor zdjęć: Małgorzata Wisz


;

Wymiana kotłów w ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła:

1. Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje:
a) wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych) na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:

 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),

c) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 2. Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
 • wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
 • likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
 • elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
 • systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
 • rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
 • wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
 • systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
 • instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
 • zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

 

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 • termomodernizację przegród budowlanych,
 • wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
 • montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
 • prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

 

Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

 

*** Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin:
Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.


Zapytanie ofertowe
;

PONOWNY WYBÓR OFERTY – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

(4.12.2018 r.)

PONOWNY WYBÓR OFERTY

Zamawiający informuje o ponownym wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_4.12.2018
_______________________________________________________________________

(15.10.2018 r.)

UNIEWAŻNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Unieważnienie wyboru_ROF 15.10.2018

_______________________________________________________________________

(23.07.2018 r.)

WYBÓR OFERTY

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Informacja o wyborze oferty

_______________________________________________________________________

(8 maja 2018 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2018 r.

Zestawienie z otwarcia ofert

_______________________________________________________________________

(30 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_30.04.2018

_______________________________________________________________________

(27 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_27.04.2018

_______________________________________________________________________

(26 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_26.04.2018

_______________________________________________________________________

(24 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE_ogłoszenie o zmianie z dnia 19.04.2018

_______________________________________________________________________

(19 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_19.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 19.04.2018 Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 19.04.2018

_______________________________________________________________________

(16 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE_ ogłoszenie o zmianie z 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(11 kwietnia 2018 r.)

Ogłoszenie_zmiana 11.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_11.04.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(10 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE ogłoszenie o zmianie z dnia 6.04.2018

_______________________________________________________________________

(6 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 06.04.2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_6.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 9 Wykaz osób_zmiana 6.04.2018

________________________________________________________________________

(9 marca 2018 r.)

Ogłoszenie_2018-OJS048-104933-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF

Załącznik nr 1 do Umowy Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy i Stowarzyszenie ROF i na lata

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 5 Grupy kapitałowe

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 Wykaz dostaw

Załącznik nr 9 Wykaz osób

Załącznik nr 10 Zobowiązanie

Załącznik nr 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy

_______________________________________________________________________

 

 


Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Fotowoltaika - projekt parasolowy

(6.09.2018 r.)

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony dotyczącymi dalszych losów realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyjaśnia:

W dniu 23.07.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, jeden z Wykonawców (firma z drugiego miejsca) złożył odwołanie od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem Krajowej Izby Odwoławczej, co pozwoli na podjęcie dalszych czynności w postępowaniu.

Powyższa procedura odwoławcza komplikuje jednocześnie możliwość szybkiego podpisania umowy z Wykonawcą  i przekłada się na odroczenie terminu rozpoczęcia prac montażowych u Mieszkańców – na co niestety nie mamy wpływu.

Ze wstępnej analizy wynika, że podpisanie umowy z Wykonawcą możliwe będzie nie wcześniej niż w okolicach października/listopada 2018 r., po zakończonej kontroli przedwstępnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a prace montażu instalacji fotowoltaicznych rozpoczną się dopiero po nowym roku.

Niemniej jednak, Stowarzyszenie ROF podkreśla, że realizacja projektu nie jest zagrożona, a zakończenie całości prac, zgodnie z przyjętymi założeniami, planuje się na dzień 18 listopada 2019 r.

 

(24.07.2018 r.)

Szanowni Państwo,

W związku z wyborem Wykonawcy w dniu 23.07.2018 r. http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/ Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po okresie kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych (przypuszczalny termin podpisania umowy to wrzesień br.).

Wysokość wpłaty wkładu własnego wynikać będzie z Kalkulacji cenowej Wykonawcy przekazanej Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W tym samym momencie zostanie również zaktualizowana Lista podstawowa Mieszkańców.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramu i planu pracy przez Wykonawcę, z uwzględnieniem równoczesnego montażu instalacji w każdej z Gmin.

Mieszkańcy będą na bieżąco wzywani do wpłaty wkładu własnego, zgodnie z kolejnością montażu zaplanowaną przez Wykonawcę.

Termin zakończenia realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych to 18 listopada 2019 r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(11.06.2018 r.)

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowaną Listę wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym 2018 r.

Lista podstawowa_punkty_11.06.2018

Lista podstawowa_Gminy_11.06.2018

Lista rezerwowa_punkty_11.06.2018

Lista rezerwowa_Gminy_11.06.2018

Lista procedura odwoławcza_11.06.2018

Lista wniosków niezakwalifikowanych

Dla ułatwienia identyfikacji wniosków załączono również Listę podstawową i Listę rezerwową w podziale na poszczególne Gminy.

UWAGA:

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Lista podstawowa Mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o Mieszkańców znajdujących się na Liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.

Kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00 na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania do projektu zostanie przeprowadzone losowanie.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie wniosków Mieszkańców oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  w dniu dzisiejszym (21.05 br.) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się ww. losowanie. Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 9 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 2 punkty na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-  projekt parasolowy”, podczas którego wpłynęły 763 wnioski.

Po zakończeniu weryfikacji i oceny złożonych wniosków, w dniu 21 maja 2018 r. na stronie rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) zostaną opublikowane:

Lista podstawowa lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych

oraz

Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” wraz z załącznikami:

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r.

LISTA PODSTAWOWA_gminy

LISTA PODSTAWOWA_punkty

LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.