Zapytanie ofertowe
;

UNIWZAŻNIENIE_Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z 18.10.2018r.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF nr 22/2018 z dnia 9 listopada unieważnia się postępowanie ofertowe  na przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów gminnych nr 12/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu Zapytania ofertowego

09.11.2018 r.

__________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza zapytanie ofertowe nr 12/2018 na przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów gminnych.

Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 12/2018

KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO


ROF - logo
;

Zaktualizowana Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzonym procesem aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucja Zarządzającą RPO WP na lata 2014-2020 pozytywnie zaopiniowało aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaktualizowana wersja dokumentu obowiązuje od dnia 6 września 2018 r.

Strategia ZIT ROF znajduje się w zakładce Dokumenty ROF.


;

Informacja o wyborze pracownika na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Urszula Witek zamieszkała w miejscowości Sołonka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Witek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi wykazując się wymaganą wiedzą potrzebną do pracy na ww. stanowisku. Pani Urszula Witek została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.

 
Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 11/2018 z dnia 7.09.2018 r.

(19.09.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

______________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zapytanie ofertowe 11_2018 z dnia 7.09.2018

Załączniki_3.3.3_studium wykonalności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia

 
;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 9/2018 z dnia 7.08.2018 r.

Postępowanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”, projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne wygrała firma ATsystem, Sp z o.o., Sp. K., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.


;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 8/2018 z dnia 6.08.2018 r.

Postępowanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”, projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji wygrała firma ATsystem, Sp z o.o., Sp. K., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice.