Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 18.07.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne


;

Informacja o wyborze do dofinansowania projektów realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Informacja o wyborze do dofinansowania projektów realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

1) „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” – https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1315-4-6-kultura-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-konkurs-w-trybie-pozakonkursowym-nr-naboru-rppk-04-06-00-iz-00-18-001-162)

2) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”- http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1409-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-projekt-parasolowy-nr-naboru-rppk-03-04-00-iz-00-001-17

3)  „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” – http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1439-5-5-niskoemisyjny-transport-miejski-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nr-naboru-rppk-05-05-00-iz-00-18-001-17

4)    „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” – http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1487-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-03-04-00-iz-00-002-17

5)    „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF” – http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1656-4-3-3-gospodarka-sciekowa-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-04-03-03-iz-00-18-002-17

6) „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” – http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1633-1-5-promowanie-przedsiebiorczosci-zit-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej


;

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rozliczania projektów

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. rozliczania projektów została wybrana Pani Karolina Paciorek-Stochla.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Paciorek – Stochla spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi wykazując się wymaganą wiedzą potrzebną do pracy na ww. stanowisku. Pani Karolina Paciorek – Stochla została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.

  
Zapytanie ofertowe
;

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Szanowni Mieszkańcy,

w chwili obecnej trwa procedura wyłaniania Wykonawcy w zamówieniu publicznym. Niezwłocznie po jego wybraniu i podpisaniu umowy, Gminy będą informować Mieszkańców o dalszych krokach związanych z realizacją dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych.

 

UWAGA: Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2018 r.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

(8 maja 2018 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert w dniu 8 maja 2018 r.

Zestawienie z otwarcia ofert

_______________________________________________________________________

(30 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_30.04.2018

_______________________________________________________________________

(27 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_27.04.2018

_______________________________________________________________________

(26 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia treści SIWZ.

Wyjaśnienia treści SIWZ_26.04.2018

_______________________________________________________________________

(24 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE_ogłoszenie o zmianie z dnia 19.04.2018

_______________________________________________________________________

(19 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_19.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 19.04.2018 Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 19.04.2018

_______________________________________________________________________

(16 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE_ ogłoszenie o zmianie z 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(11 kwietnia 2018 r.)

Ogłoszenie_zmiana 11.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_11.04.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(10 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE ogłoszenie o zmianie z dnia 6.04.2018

_______________________________________________________________________

(6 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 06.04.2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_6.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 9 Wykaz osób_zmiana 6.04.2018

________________________________________________________________________

(9 marca 2018 r.)

Ogłoszenie_2018-OJS048-104933-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF

Załącznik nr 1 do Umowy Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy i Stowarzyszenie ROF i na lata

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 5 Grupy kapitałowe

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 Wykaz dostaw

Załącznik nr 9 Wykaz osób

Załącznik nr 10 Zobowiązanie

Załącznik nr 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy

_______________________________________________________________________