Zapytanie ofertowe
;

UNIWZAŻNIENIE_Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z 18.10.2018r.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF nr 22/2018 z dnia 9 listopada unieważnia się postępowanie ofertowe  na przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów gminnych nr 12/2018 z dnia 18 października 2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu Zapytania ofertowego

09.11.2018 r.

__________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza zapytanie ofertowe nr 12/2018 na przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów gminnych.

Zapytanie ofertowe nr 12/2018 z dnia 18.10.2018 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 12/2018

KLAUZULA_INFORMACYJNA_RODO


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 11/2018 z dnia 7.09.2018 r.

(19.09.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

______________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Zapytanie ofertowe 11_2018 z dnia 7.09.2018

Załączniki_3.3.3_studium wykonalności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 10/2018 z dnia 20.08.2018r.

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

 

________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego niniejszym ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Załączniki do zapytania ofertowego nr 10/2018

Klauzula informacyjna RODO

 


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 9/2018 z dnia 7.08.2018 r.

(22.08.2018 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert_Zapytanie ofertowe 9_2018

_________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Zapytanie ofertowe 9_2018 z dnia 7.08.2018

Załączniki_Zapytanie 9_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 6.08.2018 r.

(22.08.2018 r.)

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert_Zapytanie ofertowe 8_2018

________________________________________________________________

(14.08.2018 r.)

Zamawiający informuje o oczywistej omyłce pisarskiej, znajdującej się w pkt. X Zapytania ofertowego.

Powinno być:

Na kopercie należy umieścić następujące informację: nazwę oraz adres Zamawiającego; nazwę oraz adres Wykonawcy; opis – „Oferta na opracowanie Studium wykonalności oraz kompleksowego wniosku  dla projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Nie otwierać przed 17 sierpnia 2018r. godz. 13.30”

_________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Zapytanie ofertowe 8_2018 z dnia 6.08.2018

Załączniki_Zapytanie ofertowe 8_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 7/2018 z dnia 1.08.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę ekspercką w procesie przygotowania realizacji projektów „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” przez Lidera projektów.

Zapytanie ofertowe 7_2018 z dnia 1.08.2018

Załączniki_Zapytanie nr 7_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 6/2018 z dnia 1.08.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na opracowanie, wydruk i dystrybucję broszury „Poradnika dla Mieszkańców ROF” w zakresie świadomego i odpowiedzialnego gospodarowania energią w gospodarstwie domowym.

Zapytanie ofertowe 6_2018 z dnia 1.01.2018

Załączniki_Zapytanie 6_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe 5/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

16.08.2018r.

_____________________________________________________________________

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 10.08.2018r., do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 5/2018 z dnia 01.08.2018r.

Klauzula informacyjna RODO

02.08.2018r.

_____________________________________________________________________

W związku z pytaniami potencjalnych wykonawców, Zamawiający wydłuża termin składania ofert.

Pytania do treści ogłoszenia

Odpowiedź na pytania

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Załączniki do Zapytania ofertowego 5/2018 z dnia 01.08.2018r.

Klauzula informacyjna z RODO

01.08.2018r.

_____________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna.


Zapytanie ofertowe
;

UNIEWAŻNIENIE_Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 18.07.2018 r.

(06.08.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

__________________________________________________________________________________________

(18.07.2018 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne