Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 z dnia 18.07.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne