Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

Umowa o dofinansowanie projektu ” Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” podpisana!

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z  przyjemnością informuje, że w dniu 21.02.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” nr RPPK.03.04.00-18-0001/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia, Działanie Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Główny cel projektu to poprawa jakości powietrza atmosferycznego a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz całego województwa podkarpackiego. Projekt obejmuje swym zasięgiem gminy: Czudec, Łańcut, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko oraz Miasto Rzeszów.
W ramach projektu wybudowanych zostanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW. Realizacja projektu spowoduje ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii co w efekcie ograniczy emisję dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających do środowiska.

Całkowita wartość projektu to 2 755 337,03 zł w tym 1 889 098,77 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020


ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 19.02.2019r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 19 lutego 2019 r. Uchwałą nr 24/543/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 19 lutego 2019 r. i jest udostępniony m.in. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

 
ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 27.12.2018r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałą nr 11/271/18 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął zmieniony dokument SZOOP RPO WP 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 27 grudnia 2018 r. i jest udostępniony m.in. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.


;

Gmina Świlcza laureatem konkursu „NASZE DOBRE PODKARPACKIE 2018”

W dniu 21 listopada w Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu „Nasze Dobre Podkarpackie 2018”. Kapituła Konkursu przyznała nagrodę „Nasze Dobre Podkarpackie 2018” – Znak Jakości Nowin Gminie Świlcza za realizowany w Szkole Podstawowej, im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej program LOWE (Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji). Serdecznie Gratulujemy.  

ROF - logo
;

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 14.11.2018r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP) został zmieniony Uchwałą nr 495/10452/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2018 r.

Dokument wraz z załącznikami oraz wykazem zmian znajduje się na stronie:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego


;

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

W dniu 30.10.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider projektu złożyło kolejny wniosek o dofinansowanie projektu Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF- projekt parasolowy  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wymianę 4 353 źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie gmin: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko , Tyczyn oraz Miasto Rzeszów.

Całkowita wartość projektu to 49 995 348,58 zł w tym 39 079 825,75 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 10/2018 z dnia 20.08.2018r.

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

 

________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego niniejszym ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Załączniki do zapytania ofertowego nr 10/2018

Klauzula informacyjna RODO