Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF
;

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 7, tytuł projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 50 000 000 PLN

W ramach zadania planuje się uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej poprzez budowę elementów infrastruktury technicznej w postaci:

  • drogi wewnętrzne
  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • sieci co
  • parkingi
  • sieci elektryczne oraz roboty budowlane
   
Transport niskoemisyjny
;

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Lider projektu: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, liczba partnerów – 9, tytuł projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach działania 5.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 87 889 285 PLN

 
oczyszczalnia ścieków
;

Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF

Lider projektu Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów – 2, tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, w ramach działania 4.3.1 Gospodarka ściekowa (dedykowane poddziałanie dotyczące ZIT zostanie wydzielone na późniejszym etapie prac nad SZOOP RPO WP 2014-2020), szacowany wkład UE: 17 234 812 PLN.