Kolejny projekt wspomagający czyste powietrze złożony

W dniu 12.10.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- Etap II” w odpowiedzi na nabór RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18 dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytetowym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz całego województwa podkarpackiego. W ramach projektu planowane jest wybudowanie 15 instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej 408,06 kW na terenie gmin: Czudec, Łańcut, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko oraz Miasta Rzeszów. Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej i zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE co w efekcie pozwoli na ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających środowisko. Całkowita wartość projektu wyniesie 2 754 968,03 zł, z czego 1 892 456,74 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.
Załączniki:

Brak załączników