Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

KOLEJNY SUKCES! UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” PODPISANA!

Długo oczekiwana umowa o dofinasowanie projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” została podpisana 28 lipca 2017 r.

Dzięki temu przedsięwzięciu na terenie 11 Gmin ROF powstaną Centra Promocji Dziedzictwa Kulturowego pod wspólną marką propagującą Etnokrainę Franciszka Kotuli.

Poprzez wykorzystanie lokalnego bogactwa kulturowego nasz region podniesie swoją atrakcyjność, oraz co więcej, możliwy będzie dostęp do dóbr kultury dla większej liczby mieszkańców.

Jednym z podstawowych założeń projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców o atrakcyjności naszego regionu. A od tego już tylko krok do rozwijania turystyki opartej na poznawaniu: zabytków, muzeów, szlaków, twórców, kuchni, uczestniczenia lokalnych imprezach.

Czas rozpocząć wzmacnianie pozycji naszego regionu na krajowym i zagranicznym rynku turystycznym!

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego; Priorytet Inwestycyjny 6 c; Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach trybu pozakonkursowego.

Załączniki:

Brak załączników