ROF - logo

KONFERENCJA „Smog nieodłączny towarzysz niskiej emisji to nasz współczesny smok”

W dniu 26 kwietnia 2017r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Świlczy odbyła się konferencja poświęcona tematyce jakości powietrza, odnawialnych źródeł energii oraz niskiej emisji na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Stowarzyszenie ROF jako partner merytoryczny wzięło udział w tym wydarzeniu.

Spotkanie rozpoczął Pan Józef Frączek, Kierownik Działu Doradców Energetycznych WFOŚiGW witając samorządowców z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych.

Do tematu konferencji uczestnicy zostali wprowadzeni poznając stan i jakość powietrza, wg danych Wydziału Monitoringu Środowiska Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kolejna prelekcja dotyczyła projektu Doradców Energetycznych, którzy wspierają działania w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej. Istotne były także informacje przekazane przez przedstawiciela NFOŚIGW dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energii, a przedstawione symulacje dotyczące rozliczeń za energię elektryczną wzbudziły ciekawą dyskusję wśród zebranych.

Po przerwie kawowej Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF Justyna Placha-Adamska przybliżyła uczestnikom zasady dwóch projektów bezpośrednio związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, do których realizacji Stowarzyszenie ROF właśnie się przygotowuje. Pierwszy z nich – Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
na terenie ROF –
przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację paneli fotowoltaicznych na ponad 130 obiektach użyteczności publicznej. Drugi – Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy – to szacując ok. 2800 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gmin ROF (prezentacja do pobrania).

Następnie, przedstawiciele PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej – Rzeszów wskazali zalety dostarczania ciepła sieciowego oraz wpływ takiego sposobu dystrybucji na ograniczanie niskiej emisji. W konferencji udział wziął także Prezes Zarządu Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej przybliżając zadania klastra związane z drogą do zrównoważonego rozwoju. Na zakończenie został zaprezentowany program „Przyjazny Dom”, w ramach którego mieszkańcy Podkarpacia będą mogli ubiegać się o preferencyjne finansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, jak i wymianę kotłów węglowych.

Podsumowując, mamy nadzieję, że wspólne propagowanie idei „czystej energii” na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz podniesienie świadomości mieszańców w tym zakresie przyczyni się do poprawy warunków życia i wpłynie na zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w działaniach bieżących, jak i przyszłych wspólnych przedsięwzięciach.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Załączniki:

Brak załączników