oczyszczalnia ścieków

Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF

Lider projektu Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów – 2, tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, w ramach działania 4.3.1 Gospodarka ściekowa (dedykowane poddziałanie dotyczące ZIT zostanie wydzielone na późniejszym etapie prac nad SZOOP RPO WP 2014-2020), szacowany wkład UE: 17 234 812 PLN.

Załączniki:

Brak załączników