O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Fotowoltaika - projekt parasolowy

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w dniu 30 czerwca 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie,  dla projektu pn.  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III. Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF,

Partnerzy projektu 13 Gmin ROF tj.: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

Cele projektu: Budowa i uruchomienie 2 796 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W ramach projektu zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda. Projekt ma na celu zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na terenie ROF.

Cele szczegółowe: Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych; unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców,  w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

W ramach projektu zostanie wybudowanych 2 796  jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 8,32 MWe.

Realizacja Projektu umożliwi roczną produkcję energii elektrycznej w wysokości 6 323,20 MWh/rok.

Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 5 045,91 tony ekwiwalentu CO2/rok.

Całkowita wartość projektu to 45 413 849,60 zł w tym 35 649 867,00 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020