Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF
- projekt parasolowy

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie
„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pełniące funkcję Lidera Projektu informuje, że zakończyła się ocena wniosków przystąpienia do projektu oraz procedura odwoławcza.

W załączeniu Lista podstawowa Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno-prawnychoraz otrzymali punkty w wyniku oceny merytoryczno-punktowej.

Należy podkreślić, że że względu na fakt, że liczba złożonych i zakwalifikowanych wniosków jest mniejsza niż zakładana w projekcie – wynik uzyskany w ramach kryteriów merytoryczno-punktowych nie ma znaczenia dla zakwalifikowania się Mieszkańca do udziału w projekcie.

W związku z powyższym, dla ułatwienia, na podstawie Listy podstawowej została stworzona i załączona lista z podziałem na poszczególne Gminy, w kolejności narastającej wg numerów ewidencyjnych wniosków nadanych Mieszkańcom w każdej z Gmin.

Dodatkowo utworzono i załączono listę, na której znajdują się wnioski Mieszkańców niespełniających wymagań formalno-prawnych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków, kolejnym etapem w realizacji projektu będzie (po przygotowaniu umów) wezwanie Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału projekcie do podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” przewidywanej na XII 2017/I 2018 r.,  jak również wezwanie do wpłaty wkładu własnego, które przewiduje się na II/III 2018 r.

Umowy będą musiały zostać podpisane osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych notarialnie przez właścicieli nieruchomości, a osoby dokonujące tej czynności będą musiały potwierdzić swoją tożsamość na podstawie ważnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL (np. dowód osobisty, paszport).