ROF - logo

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Rozwoju i Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020

W dniu 28 czerwca 2016r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął Uchwałę nr 191/3904/16 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, po przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) ocenie  w zakresie zgodności Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z możliwościami finansowania ZIT w ramach RPO WP 2014-2020. Równolegle ocenę przedmiotowego dokumentu zakończyło Ministerstwo Rozwoju, które w dniu 30.06.2016r. wydało pozytywną Opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z Krajowych Programów Operacyjnych.

Załączniki:

Brak załączników