„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w dniu 8 listopada 2018 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” w ramach naboru RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18,działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest uzbrojenie terenów  inwestycyjnych o powierzchni 17,70 ha, zlokalizowanych na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Boguchwała oraz Gminy Miasta Łańcut.

Realizacja projektu pozwoli podnieść konkurencyjność gospodarki ROF poprzez utworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, przyczyni się do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Całkowita wartość projektu wyniesie 14 861 719,02 zł, z czego 10 472 831,61 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

Załączniki:

Brak załączników