Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 8/2018 z dnia 6.08.2018 r.

(22.08.2018 r.)

Zamawiający publikuje protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert_Zapytanie ofertowe 8_2018

________________________________________________________________

(14.08.2018 r.)

Zamawiający informuje o oczywistej omyłce pisarskiej, znajdującej się w pkt. X Zapytania ofertowego.

Powinno być:

Na kopercie należy umieścić następujące informację: nazwę oraz adres Zamawiającego; nazwę oraz adres Wykonawcy; opis – „Oferta na opracowanie Studium wykonalności oraz kompleksowego wniosku  dla projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Nie otwierać przed 17 sierpnia 2018r. godz. 13.30”

_________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji.

Zapytanie ofertowe 8_2018 z dnia 6.08.2018

Załączniki_Zapytanie ofertowe 8_2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – zamówienia


Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Data udostępnienia: 06-08-2018
Data wytworzenia: 06-08-2018

Załączniki:

Brak załączników