Złożenie wniosku „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy”

W dniu 27.09.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider projektu złożyło wniosek „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” w odpowiedzi na nabór RPPK.03.03.02-IZ.00-18-001/18 dla działania 3.3 Poprawa Jakości Powierza, poddziałania 3.3.2 Redukcja Emisji w trybie konkursu zamkniętego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, a także zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych na obszary cenne przyrodniczo zlokalizowane zarówno na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (powiecie łańcuckim i rzeszowskim) jak i w całym województwie podkarpackim. Poprawa efektywności energetycznej  budynków w ROF a tym samym zmniejszenie zużycia energii końcowej  i pierwotnej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych substancji zanieczyszczających.

W ramach projektu planowane jest dokonanie wymian nieefektywnych starych pieców węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne kotły  na ekogroszek w 272  gospodarstwach domowych z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W projekcie weźmie udział 10 gmin należących do Stowarzyszenia ROF: Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

Całkowita wartość projektu wyniesie 6 295 366.80 zł, z czego 4 952 915,96 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

Załączniki:

Brak załączników