Złożenie wniosku OZE

Złożenie wniosku „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

W dniu 28.04.2017 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w odpowiedzi na nabór RPPK.03.04.00-IZ.00-18-001/17 dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Załączniki:

Brak załączników