Złożenie wniosku zachowanie dziedzictwa

Złożenie wniosku „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”

W dniu 30 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego złożyło wniosek „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” w odpowiedzi na nabór nr RPPK.04.06.00-IZ.00-18-001/16 dla działania 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Załączniki:

Brak załączników