Aktualności

AKTUALNOŚCI

PODPISANA UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOTŁÓW GAZOWYCH
ORAZ KOTŁÓW NA BIOMASĘ

W dniu 31 maja br. w siedzibie Biura Stowarzyszenia ROF przy udziale Wykonawcy Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K i przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia ROF została podpisana umowa na realizację zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe.

Zamówienie na dostawę kotłów gazowych kondensacyjnych obejmuje ponad 1300 budynków jedno – i wielorodzinnych z terenu 10 Gmin należących do Stowarzyszenia ROF: Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Łańcuta, Miasta Łańcuta, Rzeszowa, Trzebowniska i Tyczyna zapewniając Mieszkańcom dostęp do nowych, ekologicznych źródeł ciepła i w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W dniu 14 kwietnia br. również została podpisana umowa z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020,  ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie liczby gospodarstw korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 17  stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na 2 części:

  • Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
    na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne
  • Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła
    na terenie ROF” – kotły na biomasę

w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

Obecnie przeprowadzana jest ocena spełnienia przez Wykonawców wymagań formalnych w zakresie składanych oświadczeń i dokumentów przez Komisję przetargową.

Kolejnym krokiem będzie wezwanie Wykonawcy, którego oferta została za najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Po wyborze oferty, zostaną podpisane Umowy na realizację ww. zadań.

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2021 r. ponownie opublikowane zostało postępowanie przetargowe z podziałem na 2 części tj.

  • Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,
  • Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

Szczegóły znajdują się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/547678

Szanowni Państwo,

W dniu 29.11.2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało od pełnomocnika Wykonawcy „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz w spadku informację o śmierci właściciela firmy, który w dniu 23.08.2021 zawarł umowę na realizację zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne.

Ustanowiony zarządca sukcesyjny – Tomasz Markiewicz poinformował Zamawiającego, że niezależnie od woli Wykonawcy i okoliczności wywołanej śmiercią Pana Stanisława Markiewicza, odstępuje od zawartej Umowy.

Zamawiający wyczerpał wszelkie możliwości podtrzymania realizacji powyższej Umowy i zgodnie z obowiązującym prawem musi uznać stanowisko zarządcy sukcesyjnego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Stowarzyszenie ROF podjęło niezwłoczne działania celem powtórnego ogłoszenia postepowania przetargowego. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zakłada się wybór nowego Wykonawcy w II kwartale 2022 r., zaś realizację zakresu rzeczowego przewiduję się do IV kwartału 2023 r.

(28.07.2021 r.)

W dniu 28.07.2021 r. uruchomiono nabór uzupełniający dla Beneficjentów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, który planuje się w okresie 1 – 30 września 2021 r. 

(31.03.2021 r.)

W dniu 31.03.2021 r. uruchomiono nabór uzupełniający dla Beneficjentów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, który planuje się w okresie 4 maja – 30 czerwca 2021 r. 

Zapytanie ofertowe

(30.12.2020 r.)

Informujemy, że w dniu 30.12.2020 r. ogłoszono zamówienia publiczne dla zadania: „Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Szczegóły zamówienia publicznego znajdują się TUTAJ.

Zapytanie ofertowe

(9.10.2020 r.)

Informujemy, że w najbliższym czasie przedstawiciele Gmin będą kontaktować się (telefonicznie, bądź mailowo) z Beneficjentami – osobami i podmiotami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” celem podpisania Umów uczestnictwa w projekcie.

Obecnie trwają pracę zmierzające do ogłoszenia przetargu na wyłonienie Wykonawców urządzeń grzewczych. Planowany termin wszczęcia zamówienia publicznego planowany jest na IV kwartał 2020 r.

(1.09.2020 r.)
W dniu 31.08.2020 r. zostały opublikowane listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.

Listy wniosków znajdują się TUTAJ.