;

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Tytuł projektu: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2018.11.12 – 2021.03.26

Cel projektu: Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt ma na celu także ograniczenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza ( dwutlenku węgla oraz pyłów zawieszonych), modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Wskaźniki produktu projektu:

  1. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 0,85 km
  2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 614,00 szt.
  3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 4 353,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 29 323,12 tony równoważnika CO²

Wskaźniki specyficzne projektu:

  1. Liczba wybudowanych/przebudowanych wymienników ciepła sieciowego – 1 850,00 szt.
  2. Liczba zainstalowanych nowych kotłów gazowych – 1 889,00 szt.
  3. Liczba budynków, w których przeprowadzono prace termomodernizacyjne -872,00 szt.

Całkowita wartość projektu to  49 949 715,58 zł w tym 38 142 479,29 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-20


;

Informacja o wyborze do dofinansowania projektów realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Informacja o wyborze do dofinansowania projektów realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

1) „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” – https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1315-4-6-kultura-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-konkurs-w-trybie-pozakonkursowym-nr-naboru-rppk-04-06-00-iz-00-18-001-162)

2) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”-  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1409-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-projekt-parasolowy-nr-naboru-rppk-03-04-00-iz-00-001-17

3)  „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1439-5-5-niskoemisyjny-transport-miejski-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nr-naboru-rppk-05-05-00-iz-00-18-001-17

4)    „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1487-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-03-04-00-iz-00-002-17

5)    „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1656-4-3-3-gospodarka-sciekowa-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-04-03-03-iz-00-18-002-17

6) „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” –  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1633-1-5-promowanie-przedsiebiorczosci-zit-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej

7) „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II etap” –  https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2120-1-5-promowanie-przedsiebiorczosci-zit-typ-projektu-strefy-aktywnosci-gospodarczej-nabor-nr-rppk-01-05-00-iz-00-18-002-18 

8) „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2089-3-3-3-realizacja-planow-niskoemisyjnych-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-03-03-03-iz-00-18-001-18

9) „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiKsp. z o.o.)” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2018/nab_3_4_004/wyniki/3_4_004_wybor.pdf

10) „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2063-3-4-rozwoj-oze-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-trybie-pozakonkursowym-nr-rppk-03-04-00-iz-00-18-003-18

11) „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF –  II etap”  – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2343-4-3-3-gospodarka-sciekowa-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-04-03-03-iz-00-18-003-19

12) „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2089-3-3-3-realizacja-planow-niskoemisyjnych-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-tryb-pozakonkursowy-nr-naboru-rppk-03-03-03-iz-00-18-001-18

13) „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” – https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2220-6-5-rewitalizacja-przestrzeni-regionalnej-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nr-naboru-rppk-06-05-00-iz-00-18-002-19

 

 
Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

Fotowoltaika - projekt parasolowy

(27.03.2019 r.)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” , w dniu dzisiejszym  tj. 27.03.2019 r. o godz. 12:30 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się kolejne losowanie.  Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 4 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 1 punkt na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.

(27.03.2019 r.)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” , w dniu dzisiejszym  tj. 27.03.2019 r. o godz. 9:30 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się kolejne losowanie.  Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 8 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 1 punkt na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.

(14.03.2019 r.)

W związku z przeprowadzonym procesem losowania wniosków Mieszkańców w dniach 12 i 13 marca 2019 r. z listy rezerwowej na listę uzupełniającą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowane Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Lista podstawowa_GMINY_14.03.2019

Lista uzupełniająca i osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej_GMINY_14.03.2019

Lista podstawowa_PUNKTY_14.03.2019

Lista uzupełniająca i wnioski zakwalifikowane z listy rezerwowej_PUNKTY_14.02.2019

Lista rezerwowa_PUNKTY_14.03.2019 r.

(13.03.2019 r.)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” , w dniu dzisiejszym  tj. 13.03.2019 r. o godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się kolejne losowanie.  Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 11 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 1 punkt na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.

(12.03.2019 r.)

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie wniosków Mieszkańców oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  w dniu dzisiejszym  tj. 12.03.2019 r. o godz. 12:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się ww. losowanie.
Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 13 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 1 punkt na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.

(22.01.2019 r.)

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że trwa obligatoryjna kontrola uprzednia prowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, dla zamówienia na wyłonienie dostawcy instalacji fotowoltaicznych. Po jej zakończeniu planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą i rozpoczęcie montażu instalacji fotowoltaicznych.

Pojawiające  się sygnały dotyczące rozpowszechniania informacji, że projekt nie będzie realizowany są nieprawdziwe.

(31.12.2018 r.)

Szanowni Mieszkańcy,

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje:

W dniu 04.12.2018 r. Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy INERGIS S.A. W okresie przysługującym na odwołania żaden z Wykonawców nie wszczął tej procedury.

W chwili obecnej Zamawiający przekazał kopię dokumentacji do kontroli uprzedniej prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Niezwłocznie po zakończeniu kontroli Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, a Mieszkańcy będą informowani przez przedstawicieli swoich Gmin o wysokościach i terminach wpłat wkładu własnego do projektu oraz terminach montaży instalacji.

(6.09.2018 r.)

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z licznymi pytaniami z Państwa strony dotyczącymi dalszych losów realizacji projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyjaśnia:

W dniu 23.07.2018 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, jeden z Wykonawców (firma z drugiego miejsca) złożył odwołanie od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. W chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem Krajowej Izby Odwoławczej, co pozwoli na podjęcie dalszych czynności w postępowaniu.

Powyższa procedura odwoławcza komplikuje jednocześnie możliwość szybkiego podpisania umowy z Wykonawcą  i przekłada się na odroczenie terminu rozpoczęcia prac montażowych u Mieszkańców – na co niestety nie mamy wpływu.

Ze wstępnej analizy wynika, że podpisanie umowy z Wykonawcą możliwe będzie nie wcześniej niż w okolicach października/listopada 2018 r., po zakończonej kontroli przedwstępnej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a prace montażu instalacji fotowoltaicznych rozpoczną się dopiero po nowym roku.

Niemniej jednak, Stowarzyszenie ROF podkreśla, że realizacja projektu nie jest zagrożona, a zakończenie całości prac, zgodnie z przyjętymi założeniami, planuje się na dzień 18 listopada 2019 r.

(24.07.2018 r.)

Szanowni Państwo,

W związku z wyborem Wykonawcy w dniu 23.07.2018 r. http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/ Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi po okresie kontroli dokumentacji przetargowej przez Urząd Zamówień Publicznych (przypuszczalny termin podpisania umowy to wrzesień br.).

Wysokość wpłaty wkładu własnego wynikać będzie z Kalkulacji cenowej Wykonawcy przekazanej Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W tym samym momencie zostanie również zaktualizowana Lista podstawowa Mieszkańców.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie harmonogramu i planu pracy przez Wykonawcę, z uwzględnieniem równoczesnego montażu instalacji w każdej z Gmin.

Mieszkańcy będą na bieżąco wzywani do wpłaty wkładu własnego, zgodnie z kolejnością montażu zaplanowaną przez Wykonawcę.

Termin zakończenia realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych to 18 listopada 2019 r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(11.06.2018 r.)

W związku z zakończoną procedurą odwoławczą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowaną Listę wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym 2018 r.

Lista podstawowa_punkty_11.06.2018

Lista podstawowa_Gminy_11.06.2018

Lista rezerwowa_punkty_11.06.2018

Lista rezerwowa_Gminy_11.06.2018

Lista procedura odwoławcza_11.06.2018

Lista wniosków niezakwalifikowanych

Dla ułatwienia identyfikacji wniosków załączono również Listę podstawową i Listę rezerwową w podziale na poszczególne Gminy.

UWAGA:

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Lista podstawowa Mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o Mieszkańców znajdujących się na Liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.

Kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00 na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania do projektu zostanie przeprowadzone losowanie.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie wniosków Mieszkańców oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  w dniu dzisiejszym (21.05 br.) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się ww. losowanie. Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 9 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 2 punkty na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na naszej stronie internetowej.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. zakończył się nabór wniosków w projekcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF-  projekt parasolowy”, podczas którego wpłynęły 763 wnioski.

Po zakończeniu weryfikacji i oceny złożonych wniosków, w dniu 21 maja 2018 r. na stronie rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) zostaną opublikowane:

Lista podstawowa lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych

oraz

Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” wraz z załącznikami:

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r.

LISTA PODSTAWOWA_gminy

LISTA PODSTAWOWA_punkty

LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.

   
oczyszczalnia ścieków
;

Poprawa systemu wodno-ściekowego w ROF

Przez zakończeniem ubiegłego roku, w dniu 29 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie ROF podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby mieszkańców z terenu ROF, którzy korzystać będą  z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

W związku z tym, na terenie Gminy Chmielnik zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków, wraz z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do zwiększenia jej możliwości. Natomiast na terenie gminy Głogów Małopolski przewiduje się budowę nowej oczyszczalni ścieków.

Cały projekt odgrywa decydującą rolę dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 5 264 439,88 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje terytorialne RPO WP 2014 – 2020.


Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF
;

Rozwój przedsiębiorczości dla ROF

Stowarzyszenie ROF w dniu 27 grudnia 2017 r. podpisało umowę o dofinansowanie na realizację kolejnego projektu, którego podstawowym celem jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na naszym obszarze.

W założeniu projekt pn. „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” ma przygotować tereny pod inwestycje i udostępnić atrakcyjne grunty dla potencjalnych przedsiębiorców.

Docelowo liczymy na podniesienie konkurencyjności terenu ROF, stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP, ale także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i wzrost aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

W tym momencie do działania przystępują Gmina Trzebownisko, Gmina Świlcza i Gmina Głogów Małopolski, które mają opracowane plany dla rozwoju swoich obszarów, a Gmina Miasto Łańcut, Gmina wiejska Łańcut i Gmina Boguchwała przygotowują się do inwestycji w kolejnych terminach. Ponadto Gmina Trzebownisko planuje dodatkowo rozszerzyć zakres inwestycji.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 9 680 313,33 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej RPO WP 2014 – 2020.


Podpisanie umowy Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF
;

Kolejna umowa na dofinansowanie projektu podpisana!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, który reprezentuje Prezes Wiesław Dronka oraz I Wiceprezes Joanna Rupar, uroczyście podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 11 gmin (Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Młp., Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Tyczyn, Miasto Rzeszów) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie 123 nowych instalacji fotowoltaicznych, zamieniających energię słoneczna na energię elektryczną, o łącznej mocy ponad 2,6 MWe. Instalacje te będą zlokalizowane  i użytkowane przez instytucje publiczne na terenie 11 gmin, członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zamontowanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwi ograniczenie zapotrzebowania instytucji gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych. Planuje się, że instalacje będą produkowały ponad 1 824 MWh rocznie. Dodatkowo projekt przyczyni się  do unowocześnienia procesu wytwarzania energii powodując redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Zaletą projektu jest spadek emisji gazów cieplarnianych o ponad 1 455 tony ekwiwalentu CO2 rocznie.

Charakterystyczną cechą tego projektu jest promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno – społecznych. Całkowita wartość projektu wynosi 22 641 035,89 mln, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 12 099 197,39 mln. Instalacje zostaną wybudowane i uruchomione do końca 2018 roku.