Zapytanie ofertowe
;

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi eksperckie zamówienie z podziałem na 4 części

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia pod nazwą: Usługi eksperckie zamówienie z podziałem na 4 części

1)            Usługi eksperckie – architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne

2)            Usługi eksperckie — historia sztuki (ochrona zabytków)

3)            Usługi eksperckie – komunikacja

4)            Usługi eksperckie — ochrona środowiska

w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa.

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej pod następującym adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/526170


Zapytanie ofertowe
;

Zamówienie publiczne pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę

Znak postępowania: ZP.ROF.1.2021

Rzeszów, dnia 21 maja 2021 r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zamawiający Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, 37-125 Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn, reprezentowane przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, informuje, iż w dniu dzisiejszym zmianie ulega strona prowadzonego postępowania i od dnia 21 maja 2021 r., wszelka dokumentacja związana z postępowaniem prowadzonym pn.: Zamówienie z podziałem na 2 części:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

w ramach projektu

„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

dostępna jest na stronie internetowej pod następującym adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/pn/rof

 


Zapytanie ofertowe
;

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(14.05.2021 r.)

WYBÓR OFERTY

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Informacja o wyborze oferty

(30.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z dnia 30.03.2021 r.

Zestawienie z otwarcia ofert_30.03.2021 r.

(15.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_15.03.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ_15.03.2021 r.

Zmiana treści SIWZ_15.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 15.03.2021 r.

(09 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje zmianę treści SIWZ.

Ogłoszenie_zmiana_09.03.2021 r.

Zmiana treści SIWZ_09.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 09.03.2021 r.

(02 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r._1

Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r._2

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_02.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 02.03.2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy_zmiana z 02.03.2021 r.

2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 02.03.2021 r.

7. Projekt Umowy_zmiana z 02.03.2021 r.

(10 lutego 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_10.02.2021

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_10.02.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 10.02.2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy_zmiana z 10.02.2021 r.

2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 10.02.2021 r.

7. Projekt Umowy_zmiana z 10.02.2021 r.

7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy_zmiana z 10.02.2021 r.

7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy_zmiana z 10.02.2021 r.

(30.12.2020 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającym na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy

2. Formularz oferty

2.1 Formularz cenowy dla zadania

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów

7. Projekt Umowy

7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy

7.a) Oświadczenie wykonawcy (przy braku podwykonawcy),

7.b) Oświadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy),

7.c) Oświadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy),

7.d) Oświadczenie końcowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy),

7.e) Oświadczenie końcowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy),

7.f) Oświadczenie podwykonawcy (bez udziału dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy),

7.g) Oświadczenie podwykonawcy (z udziałem dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy),

7.h) Oświadczenie końcowe podwykonawcy (bez udziału dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

7.i) Oświadczenie końcowe podwykonawcy (z udziałem dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy,

7.j) Oświadczenie dalszego podwykonawcy (potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy),

7.k) Oświadczenie końcowe dalszego podwykonawcy (potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy).

8. Wykaz robót budowlanych

9. Wykaz osób


Zapytanie ofertowe
;

Zamówienie publiczne pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że na stronie internetowej Lidera Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego „.

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/dostawy/5357-or-iv-272-2-66-2020?fbclid=IwAR3AOARmz6iWxf9ta2ASWMU9S-wqmuHqhxEDd57ihi9v4ycBFqjBj5yRG4w

 
Zapytanie ofertowe
;

Zamówienie publiczne na „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że na stronie internetowej Lidera Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych”.

https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/uslugi/5309-or-iv-272-2-61-2020​

   
;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 3/2019 z dnia 15.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie 43szkoleń (spotkań informacyjnych) dla mieszkańców Gmin ROF, potencjalnych beneficjentów projektów pn.: „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” i „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w zakresie wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych wraz z promocją i informacją o spotkaniach wygrała firma:

Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., ul. Czajkowskiego 48, 38-400 Krasno