;

Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego 18/2016 z dnia 16.11.2016 r.

Postępowanie ofertowe na opracowanie i wykonanie biuletynu informacyjnego dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz na opracowanie, wykonanie i dostawę ulotek promocyjnych oraz insert ulotek do prasy lokalnej, wygrała firma SAGIER Sp. z o.o., ul. Cegielniana 18c/3, 35-310 Rzeszów.


;

Informacja dotycząca postępowania ofertowego 19/2016 z 25.11.2016 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 23/2016 Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 14 grudnia 2016 r. odstępuje się od podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania ofertowego nr 19/2016 z dnia 25.11.2016 r., zgodnie z pkt. XV ppkt. 3 Zapytania ofertowego.


;

Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego 17/2016 z dnia 09.11.2016 r.

Postępowanie ofertowe na świadczenie usług doradczych polegających na merytorycznym wsparciu eksperckim w zakresie samodzielnego przygotowania dokumentacji przez partnerów projektów realizowanych w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wygrała firma Globenergia sp. z o.o., ul. Cechowa 51, 30-614 Kraków.


;

Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego 15/2016 z dnia 04.11.2016

Postępowanie ofertowe dotyczące usługi opracowania Studium wykonalności oraz  Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wygrała firma CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36-072 Świlcza 145 B.

     
;

Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego 6/2016 z dnia 05.08.2016r.

Postępowanie ofertowe dotyczące dostawy systemu nagłośnienia, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego, aparatu fotograficznego oraz dysku zewnętrznego dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wygrała firma IN FAST Sp. z o.o. ul. Szopena 51, 35-055 Rzeszów.