Zapytanie ofertowe
;

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2022

Rzeszów, dnia 13.04.2022r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na „Dostawę, montaż i zainstalowanie zestawu serwera w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 2_2022 – dostawa serwera,
 2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy,
 3. Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_Wzór umowy,
 5. Klauzula informacyjna RODO.

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-04-20

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe – serwer 2022 – aktualizacja 
  Zapytanie – serwer 2022_aktualizacja
 2. Pytania i odpowiedzi 20.04.2022 r. 
  pytania_odpowiedzi_20.04.2022
 

Zapytanie ofertowe
;

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

Rzeszów, 01.04.2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2022

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 1. Zapytanie ofertowe_Opracowanie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu
 2. Załącznik nr 1_Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Załącznik nr 3_Wzór Umowy
 5. KLAUZULA INFORMACYJNA z RODO

 

 
Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 z 15.10.2019 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie cyklu 43 szkoleń (spotkań informacyjnych) dla mieszkańców Gmin ROF, potencjalnych beneficjentów projektów pn.: „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” i „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” w zakresie wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych wraz z promocją i informacją o spotkaniach.

Zapytanie ofertowe 3_2019 z dnia 15.10.2019

Załączniki_Zapytanie ofertowe_3_2019 z dnia 15.10.2019

 

 

 
Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 16/2018 z 19.12.2018 r.

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na sukcesywną usługę cateringową spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 roku.

Zapytanie ofertowe nr 16_2018 z dnia 19.12.2018 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego nr 16_2018

Klauzula informacyjna RODO

19.12.2018 r.


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 15/2018 z 20.11.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego niniejszym informuje, że w związku z tym, iż zamieszczone na bazie konkurencyjności załączniki nie otwierają się, wydłużony został termin składania ofert do 3 grudnia 2018 roku.

22.11.2018 r.

__________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza Zapytanie ofertowe na obsługę księgową.

Zapytanie ofertowe nr 15/2018 z 20.11.2018 r.

Załączniki do zapytania ofertowego nr 15/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

20.11.2018 r.


Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 14/2018 z 16.11.2018 r.

Zmiana treści ogłoszenia do zapytania ofertowego nr 14/2018 z 16.11.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w związku z pytaniami Wykonawcy oraz z udzielonymi wyjaśnieniami dokonuje się zmiany zapisów Rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert:
3) Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 29 listopada 2018r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów – sala konferencyjna.

Pytania i wyjaśnienia:

Pytania i odpowiedzi Zapytanie ofertowe 14_2018

26.11.2018r.

__________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

Zapytanie ofertowe 14_2018

Załączniki

Klauzula RODO

16.11.2018r.