;

Zapytanie ofertowe 15/2016 z dnia 04.11.2016r.

Zapytanie ofertowe nr 15/2016 na usługę opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”.