;

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Tytuł projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalne j – Zintegrowane InwestycjeTerytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2014.05.28 – 2021.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Długość przebudowanych dróg gminnych – 3,32 km
 2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 292,20 ha
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 23,00 szt.
 4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.
 5. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 462,40 m2
 6. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 20,00 szt.
 7. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 567 634,19 m2
 8. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich – 51 921,00 osoby
 9. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne – 5,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 4,00 EPC
 2. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – 3,00 szt.
 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 2,00 EPC
 4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni – 2,00 EPC

Wskaźniki specyficzne dla projektu:

 1. Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia – 1 793,00 szt.
 2. Budynki publiczne lub komercyjne, które zostały przebudowane w ramach projektu – 2 814,30 m2
 3. Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem – 5,00 szt.
 4. Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności efektywności energetycznej budynku – 3,00 szt.
 5. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej – 27,46 km
 6. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej – 1,77 km
 7. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach wiejskich – 2 016,20 m2
 8. Liczba systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego – 6,00 szt.
 9. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich – 22 706,00 osoby
 10. Powierzchnia przewidywana do prowadzenia działalności gospodarczej – 475,58 m2
 11. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej – 6,98 km

Całkowita wartość projektu to  103 542 750,22 zł w tym 64 699 999,91 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 
 
oczyszczalnia ścieków
;

Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF

I. Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu:  Gmina Chmielnik, Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2017.04.03 – 2020.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] – 1,00 szt.
 2. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]  – 0,70 km

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – 0,00 0,00 6 396,00 RLM
 2. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] – 0,00 0,00 5 034,00 RLM
 3. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – 0,00 0,00 6 396,00 RLM

Całkowita wartość projektu to  9 962 126,38 zł w tym 6 682 383,09 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

II. Tytuł projektu: „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap”, projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona Środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa , Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy projektu: Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2019.07.01 – 2021.03.31

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji na terenie ROF. Realizacja projektu wpłynie  na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz poprawę jakość życia mieszkańców obszaru. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami, pompowniami i niezbędną infrastrukturą techniczną w Gminie Głogów Małopolski, z której korzystać będzie 1362 mieszkańców miejscowości Przewrotne, Pogwizdów Stary i Hucisko.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km]  – 28,32 km

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wielkość ładunku ścieków poddanych ulepszonemu oczyszczaniu [RLM] – 1 362,00 RLM
 2. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) – 1 362,00 RLM

Całkowita wartość projektu wyniesie 17 119 708,27 zł, z czego 7 337 413,05 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.