DOKUMENTY

DOKUMENTY

ZASADY NABORU BENEFICJENTÓW DO PROJEKTU PN. „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE ROF”  WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

W dniu 28.07.2021 r. Zarząd Stowarzyszenia ROF podjął decyzję o uruchomieniu naboru uzupełniającego  dla Beneficjentów indywidualnych w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, który planuje się w okresie 1 – 30 września 2021 r. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 17).

W dniu 31.08.2021 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 18), w którym uwzględniono możliwość udziału w projekcie odbiorcom indywidualnym zainteresowanym udziałem w projekcie poprzez korzystanie z ciepła sieciowego oraz odbiorcom zbiorowym tj. spółdzielniom, wspólnotom mieszkaniowym, lokalom komunalnym i budynkom należącym do JST zainteresowanym wymianą istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe

Informujemy, że wzory weryfikacji technicznych z poprzednich wersji tj. z wersji 14 z 23.10.2020 r. i wersji 15 z 31.03.2021 r. również będą akceptowane pod warunkiem, że w przypadku wyboru kotła gazowego KG3-1F należy skorygować jego moc na 32 kW, jak również z wersji 16 z dnia 5.05.2021 r.

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl .

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

ARCHIWALNE INFORMACJE O ZMIANACH

W dniu 5.05.2021 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 16) w zakresie:

 1. zał.2.1 Weryfikacja techniczna odbiorca indywidualny – zmiana opisów wkładów kominowych
 1. zał. 2.2. Weryfikacja techniczna odbiorca zbiorowy – zmiana opisów wkładów kominowych
 1. zał. 5 Katalog urządzeń i inwestycji – zmiana opisów wkładów kominowych  – zmiana oznaczenia kotła z KG3-1F-34kW  na KG3-1F-32kW.

W dniu 31.03.2021 r. uruchomiono nabór uzupełniający dla Beneficjentów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, który planuje się w okresie 4 maja – 30 czerwca 2021 r. W związku z tym dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 15).

W dniu 23.10.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 14) w zakresie:

 1. Uruchomiono nabór uzupełniający dla Beneficjentów: odbiorców indywidualnych i odbiorców zbiorowych, który planuje się w okresie 2 – 30 listopada 2020 r.
 2. Wprowadzono zapisy w zakresie możliwości udziału w projekcie spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, lokali komunalnych i budynków należących do JST zainteresowanych wymianą istniejących źródeł ciepła na kotły gazowe.
 3. Dokonano zmian redakcyjnych Regulaminu naboru wniosków poprzez usuniecie zapisów związanych z projektem pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe – projekt parasolowy”, który nie jest realizowany.

W dniu 03.08.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 13), w którym zawarto informację o odstąpieniu od realizacji projektu „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych-projekt parasolowy” KOTŁY NA EKOGROSZEK. Powyższa decyzja jest wynikiem bardzo małego zainteresowania mieszkańców Gmin ROF ubieganiem się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego projektu.

Odbiorcy indywidualni:

W ZAKRESIE KOTŁÓW NA EKOGROSZEK: 10 lutego – 31 lipca 2020 r. (w tym wstrzymanie naboru w okresie 16.03.2020 r.  –  22.05.2020 r.)

W ZAKRESIE KOTŁÓW NA GAZ, BIOMASĘ, CIEPŁA SIECIOWEGO: 10 lutego – 31 sierpnia 2020 r.
(w tym wstrzymanie naboru w okresie 16.03.2020 r.  –  22.05.2020 r.)

Odbiorcy zbiorowi: 25 maja – 31 sierpnia 2020 r.

W dniu 19.05.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 11), w którym zaktualizowano terminy naboru wniosków:

Odbiorcy indywidualni: 10 lutego – 31 lipca 2020 r. (w tym wstrzymanie naboru w okresie 16.03.2020 r.  –  22.05.2020 r.)

Odbiorcy zbiorowi: 25 maja – 31 lipca 2020 r.

W dniu 12.05.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, (wersja 10) – W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH ORAZ DOSTOSOWANIA ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Doprecyzowano, że w przypadku kondensacyjnych kotłów gazowych zasilanych gazem płynnym (LPG) przez przyłącz rozumie się wykonanie zbiornika paliwa na terenie posesji i doprowadzenie instalacji gazowej do głównego zaworu odcinającego na budynku. W ślad za tą zmianą dokonano korekty Załącznika nr 7 – Oświadczenie o wykonaniu przyłącza.
 2. Ponadto, Załącznik nr 7 – Oświadczenie o wykonaniu przyłącza uzupełniono o zapis, że termin wykonania przyłącza gazowego może zostać indywidualnie uzgodniony z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, który uzależniony będzie od tempa wyboru Wykonawcy i harmonogramu prac.
 3. Wprowadzono dodatkowe dobrowolne oświadczenie dla odbiorców indywidualnych, którzy w związku z obowiązkowym wyborem dla gazowych kotłów kondensacyjnych wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, opracowania projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej, zestawu wkładów kominowych, deklarują posiadanie ww. elementów instalacji.
 4. Tabela w Części I, pkt. 4 Regulaminu, w zakresie inwestycji dla odbiorców zbiorowych, została skrócona poprzez odwołanie się do Załącznika nr 5 do Regulaminu – Katalog urządzeń i inwestycji
 5. W Części II Regulaminu – Warunki uczestnictwa w projekcie doprecyzowano szczegółowe warunki udziału w projekcie odbiorców zbiorowych (pkt. 13-21). W ślad za tym, dostosowano Załącznik nr 5 – Katalog urządzeń i inwestycji i Załącznik 2.2 Weryfikacja techniczna_odbiorcy zbirowi.

W dniu 4.03.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 09) – TYLKO W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH

Zmieniono termin naboru wniosków dla odbiorców zbiorowych – od 16.03 do 30.04.2020

W dniu 28.02.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 08) – TYLKO W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH

 1. Zmieniono termin naboru wniosków dla odbiorców zbiorowych – od 9.03 do 30.04.2020
 2. Dodano zastrzeżenie, że w przypadku odbiorców „zbiorowych” ostateczna wysokość podatku VAT uzależniona jest od interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT dla obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części.
 3. Doprecyzowano, że uregulowany stan prawny budynku i każdego z wydzielonych lokali mieszkalnych, w którym wykonana ma być instalacja grzewcza udokumentowany zostanie na podstawie zestawienia zawierającego m.in. numer lokalu mieszkalnego, który miałby zostać objęty projektem, rodzaj własności lokalu, powierzchnię użytkową lokalu.

W dniu 20.02.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 07) – TYLKO W ZAKRESIE ZAPISÓW DLA ODBIORCÓW ZBIOROWYCH

 1. Dokonano zmiany wzoru weryfikacji technicznej dla odbiorców zbiorowych.
 2. Zmieniono kryteria wyboru wniosków dla odbiorców zbiorowych.
 3. Zmieniono oznaczenia urządzeń dostępnych dla odbiorców zbiorowych.

W dniu 6.02.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 06):

 1. Umożliwiono udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF’ w zakresie ciepła sieciowego Beneficjentom, których nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Gminy Miasto Łańcut, pod warunkiem uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Wskazano, że ostateczne listy rankingowe wraz z informacją o zakwalifikowaniu Beneficjentów do projektu uzależnione będą od zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zakres rzeczowy projektu wynikający z naboru wniosków przystąpienia do projektu.
 3. Usunięto opis przykładowych obliczeń wyliczenia wkładu własnego, ze względu na to, że szacunkowy orientacyjny koszt znajduje się w Weryfikacji technicznej.
 4. Do kosztów niekwalifikowanych dodano koszty wynikające z możliwości zmiany wydatków kwalifikowanych wynikających z końcowego rozliczenia projektu.
 5. Doprecyzowano sposób udzielania pełnomocnictwa.
 6. W Umowie uczestnictwa w projekcie opisano sposób rozliczenia z Beneficjentem.

W dniu 23.01.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 05):

 1. Dokonano zmian w Weryfikacji technicznej poprzez uproszczenie zapisów związanych z wyliczeniem szacunkowej kwoty wkładu własnego.
 2. We wniosku przystąpienia do projektu dokonano uzupełniania o dodatkowe kryterium punkowe.
 3. Doprecyzowano zapis, mówiący o tym, że Beneficjent wyraża zgodę na dokonanie poprawy oczywistych omyłek w zakresie wyliczeń wkładu własnego znajdujących się w Weryfikacji technicznej.
 4. Wskazano, że kserokopie dołączanych dokumentów powinny zostać opatrzone klauzula „za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
 5. Doprecyzowano charakterystykę kotłów w Załączniku nr 5 – Katalog urządzeń i inwestycji.
 6. Skorygowano pulę środków przewidzianą dla odbiorców zbiorowych.

W dniu 21.01.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 04):

 1. Zmieniono termin naboru wniosków: 

  Odbiorcy indywidualni: 10 lutego – 30 kwietnia 2020 r.

  Odbiorcy zbiorowi: 2 marca – 30 kwietnia 2020 r.

 2. Dokonano zmian wzoru Weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
 3. Wprowadzono dodatkowe kryterium w zakresie posiadania przyłącza gazowego i ciepłowniczego.
 4. Uszczegółowiono, że co do zasady przyjąć należy, iż sieć ciepłownicza jest dostępna w przypadku, gdy sieć ciepłownicza znajduje się na działce Beneficjenta,
 5. Wprowadzono definicję budynku komunalnego, w tym sposób tworzenia list rankingowych dla tych budynków,
 6. Doprecyzowano możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez współwłaścicieli do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie,
 7. Doprecyzowano zapis, że do weryfikacji technicznej należy dołączyć kserokopię uprawnień – uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 8. Uzupełniono o zapis, że nowe urządzenia grzewcze mogą być instalowane w budynkach spełniających poziomy wskaźnika EPh+w,
 9. Uzupełniono zapisy, że do wyjaśnień można wzywać również w zakresie treści weryfikacji technicznej,
 10. Doprecyzowano konieczność zweryfikowania dostępności sieci gazowej i sieci ciepłowniczej na działkach zgłoszonych do projektu – zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej,
 11. Zmieniono limity kosztów dla instalacji w zakresie ciepła sieciowego,
 12. Zmieniono katalog kosztów w zakresie ciepła sieciowego
 13. Doprecyzowano sposób dokumentowania kryterium społeczno-ekonomicznego dla odbiorców zbiorowych,
 14. Uspójniono ww. zmiany we wszystkich dokumentach we wskazanym zakresie

W dniu 6.12.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 03):

 1. Zmieniono termin naboru wniosków – 27.01-31.03.2020 r.,
 2. Doprecyzowano warunki udziału w  projekcie poprzez szczegółowe wskazanie typów likwidowanych urządzeń,
 3. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie,
 4. Rozszerzono definicję weryfikacji technicznej,
 5. Dodano możliwość udzielania pełnomocnictwa przez współwłaścicieli w Gminie,
 6. Uzupełniono zapisy w zakresie zgody właścicieli budynku wielorodzinnego do przejścia przez części wspólne w celu wykonania prac koniecznych do montażu urządzenia grzewczego,
 7. Doprecyzowanie, że demontaż i przeniesienie starego kotła może występować tylko w  obrębie nieruchomości objętej projektem,
 8. W przypadku kotłów na biomasę i ekogroszek, rozszerzono wymagania o konieczność posiadania opinii kominiarskiej,
 9. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie
 W dniu 25.11.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 02):
 1. Uszczegółowiono definicję maksymalnej kwota kwalifikowanej na jedną inwestycję,
 2. Uszczegółowiono katalog kosztów kwalifikowanych,
 3. Doprecyzowano tabelę w części I, pkt. Regulaminu do Załącznika nr 5. – Katalog urządzeń i inwestycji,
 4. Rozszerzono zapis dotyczący możliwości ustanawiania pełnomocników,
 5. Doprecyzowano zapisy dotyczące likwidacji starego źródła ciepła poprzez wskazanie, iż likwidacja dotyczy starego podstawowego źródła ciepła,
 6. Doprecyzowano zapis dotyczący wykonywanych czynności w okresie trwałości projektu,
 7. Doprecyzowano zapis dotyczący oświadczenia w zakresie wykonania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię,
 8. Skorygowano przykładowe zapisy dotyczące wyliczania wkładu własnego,
 9. Doprecyzowano kryteria naboru wniosków,
 10. Skorygowano oczywistą omyłkę w weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych w zakresie wyliczania wkładu własnego,
 11. Skorygowano we wniosku przystąpienia do projektu dla odbiorców zbiorowych (część 2) wskazanie dla podmiotu podpisującego dokument,
 12. Rozszerzono w Umowie uczestnictwa w projekcie określenie warunków organizacyjnych,
 13. Doprecyzowano Umowie uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem naboru wniosków zasady likwidacji starego źródła ciepła,
 14. Doprecyzowano Umowie uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem naboru wniosków zasady warunków eksploatacyjnych i gwarancji w okresie trwałości projektu.

7