DOKUMENTY

DOKUMENTY

ZASADY NABORU BENEFICJENTÓW DO PROJEKTÓW PN. „INSTALACJA KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH – PROJEKT PARASOLOWY” ORAZ „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE ROF”  WSPÓŁFINANSOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020”

Uwaga! W dniu 23.01.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 05):

 1. Dokonano zmian w Weryfikacji technicznej poprzez uproszczenie zapisów związanych z wyliczeniem szacunkowej kwoty wkładu własnego.
 2. We wniosku przystąpienia do projektu dokonano uzupełniania o dodatkowe kryterium punkowe.
 3. Doprecyzowano zapis, mówiący o tym, że Beneficjent wyraża zgodę na dokonanie poprawy oczywistych omyłek w zakresie wyliczeń wkładu własnego znajdujących się w Weryfikacji technicznej.
 4. Wskazano, że kserokopie dołączanych dokumentów powinny zostać opatrzone klauzula „za zgodność z oryginałem, data i podpis”.
 5. Doprecyzowano charakterystykę kotłów w Załączniku nr 5 – Katalog urządzeń i inwestycji.

W najbliższym czasie zostanie dokonana zmiana weryfikacji technicznej dla odbiorców zbiorowych.

Uwaga! W dniu 21.01.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 04):

 1. Zmieniono termin naboru wniosków: 

  Odbiorcy indywidualni: 10 lutego – 30 kwietnia 2020 r.

  Odbiorcy zbiorowi: 2 marca – 30 kwietnia 2020 r.

 2. Dokonano zmian wzoru Weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
 3. Wprowadzono dodatkowe kryterium w zakresie posiadania przyłącza gazowego i ciepłowniczego.
 4. Uszczegółowiono, że co do zasady przyjąć należy, iż sieć ciepłownicza jest dostępna w przypadku, gdy sieć ciepłownicza znajduje się na działce Beneficjenta,
 5. Wprowadzono definicję budynku komunalnego, w tym sposób tworzenia list rankingowych dla tych budynków,
 6. Doprecyzowano możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez współwłaścicieli do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie,
 7. Doprecyzowano zapis, że do weryfikacji technicznej należy dołączyć kserokopię uprawnień – uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 8. Uzupełniono o zapis, że nowe urządzenia grzewcze mogą być instalowane w budynkach spełniających poziomy wskaźnika EPh+w,
 9. Uzupełniono zapisy, że do wyjaśnień można wzywać również w zakresie treści weryfikacji technicznej,
 10. Doprecyzowano konieczność zweryfikowania dostępności sieci gazowej i sieci ciepłowniczej na działkach zgłoszonych do projektu – zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej,
 11. Zmieniono limity kosztów dla instalacji w zakresie ciepła sieciowego,
 12. Zmieniono katalog kosztów w zakresie ciepła sieciowego
 13. Doprecyzowano sposób dokumentowania kryterium społeczno-ekonomicznego dla odbiorców zbiorowych,
 14. Uspójniono ww. zmiany we wszystkich dokumentach we wskazanym zakresie

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl .

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

ARCHIWALNE INFORMACJE O ZMIANACH

W dniu 6.12.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 03):

 1. Zmieniono termin naboru wniosków – 27.01-31.03.2020 r.,
 2. Doprecyzowano warunki udziału w  projekcie poprzez szczegółowe wskazanie typów likwidowanych urządzeń,
 3. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie,
 4. Rozszerzono definicję weryfikacji technicznej,
 5. Dodano możliwość udzielania pełnomocnictwa przez współwłaścicieli w Gminie,
 6. Uzupełniono zapisy w zakresie zgody właścicieli budynku wielorodzinnego do przejścia przez części wspólne w celu wykonania prac koniecznych do montażu urządzenia grzewczego,
 7. Doprecyzowanie, że demontaż i przeniesienie starego kotła może występować tylko w  obrębie nieruchomości objętej projektem,
 8. W przypadku kotłów na biomasę i ekogroszek, rozszerzono wymagania o konieczność posiadania opinii kominiarskiej,
 9. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie
 W dniu 25.11.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie (wersja 02):
 1. Uszczegółowiono definicję maksymalnej kwota kwalifikowanej na jedną inwestycję,
 2. Uszczegółowiono katalog kosztów kwalifikowanych,
 3. Doprecyzowano tabelę w części I, pkt. Regulaminu do Załącznika nr 5. – Katalog urządzeń i inwestycji,
 4. Rozszerzono zapis dotyczący możliwości ustanawiania pełnomocników,
 5. Doprecyzowano zapisy dotyczące likwidacji starego źródła ciepła poprzez wskazanie, iż likwidacja dotyczy starego podstawowego źródła ciepła,
 6. Doprecyzowano zapis dotyczący wykonywanych czynności w okresie trwałości projektu,
 7. Doprecyzowano zapis dotyczący oświadczenia w zakresie wykonania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię,
 8. Skorygowano przykładowe zapisy dotyczące wyliczania wkładu własnego,
 9. Doprecyzowano kryteria naboru wniosków,
 10. Skorygowano oczywistą omyłkę w weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych w zakresie wyliczania wkładu własnego,
 11. Skorygowano we wniosku przystąpienia do projektu dla odbiorców zbiorowych (część 2) wskazanie dla podmiotu podpisującego dokument,
 12. Rozszerzono w Umowie uczestnictwa w projekcie określenie warunków organizacyjnych,
 13. Doprecyzowano Umowie uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem naboru wniosków zasady likwidacji starego źródła ciepła,
 14. Doprecyzowano Umowie uczestnictwa w projekcie zgodnie z Regulaminem naboru wniosków zasady warunków eksploatacyjnych i gwarancji w okresie trwałości projektu.