Informacja o przyjęciu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dokumentu Strategii ZIT ROF

Stowarzyszenie Rzeszowkiego Obszaru Funkcjonalnego podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 22 grudnia 2016 r. podczas Zebrania Delegatów przyjęto Strategiczną Ocenę Oddziaływania na Środowisko dokumentu Strategii ZIT ROF. 

Możliwość zapoznania się z treścią ww. dokumentu zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowsko istnieje w siedzibie Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie, w godz. 8:00 – 16:00 oraz na stronie internetowej w zakładce DOKUMENTY.

Załączniki:

Brak załączników