Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W dniu 04.11.2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.                                                                                                                                                                                                                        

Poniżej znajdują się linki  do dokumentacji konkursowej:

Załączniki:

Brak załączników