W piątek 28 maja 2021 r. w zabytkowym Spichlerzu na Rynku Miejskim w Boguchwale otwarto Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości, które będzie pomagać przedsiębiorstwom rozwijać się i stawać się konkurencyjnymi oraz integrować miejscowy biznes.

Budynek spichlerza został wyremontowany w ramach projektu pn „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu było Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  z siedzibą w Rzeszowie. Inwestycja polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku po dawnym spichlerzu, któremu nadano nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne.

Wartość tej inwestycji to ponad 3 mln zł.