Otwarcie Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej

W dniu 01.10.2021 r. w Gminie Czarna, miało miejsce otwarcie zrewitalizowanego Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański w obecności mieszkańców gminy i zaproszonych gości.

Zagroda garncarska została wyremontowany w ramach projektu pn „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt realizowany był w ramach Osi Priorytetowej VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu było Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  z siedzibą w Rzeszowie.

Zakres rzeczowy projektu obejmował rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – społecznych poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach kompleksu Zagrody Garncarskiej.

Ośrodek został wyposażony w nowe technologie, nowoczesne urządzenia, meble, sprzęt multimedialny  oraz został przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość inwestycji to 5 787 950,11 zł w tym 85% dofinansowania ze środków EFRR.

Ośrodek Garncarski zapewne stanie się miejscem aktywizacji społecznej wszystkich mieszkańców w tym osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży. Będzie również miejscem integracji społecznej w ramach organizowanych uroczystości i wydarzeń kulturalnych.

Załączniki:

Brak załączników