oczyszczalnia ścieków

Poprawa systemu wodno-ściekowego w ROF

Przez zakończeniem ubiegłego roku, w dniu 29 grudnia 2017 r. Stowarzyszenie ROF podpisało umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby mieszkańców z terenu ROF, którzy korzystać będą  z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

W związku z tym, na terenie Gminy Chmielnik zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków, wraz z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, co przyczyni się do zwiększenia jej możliwości. Natomiast na terenie gminy Głogów Małopolski przewiduje się budowę nowej oczyszczalni ścieków.

Cały projekt odgrywa decydującą rolę dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Dofinansowanie zakontraktowanej kwoty wynosi 5 264 439,88 zł i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje terytorialne RPO WP 2014 – 2020.

Załączniki:

Brak załączników