PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 4: Głównym źródłem ogrzewania w budynku mieszkalnym jest kominek. Oprócz tego, w domu znajduje się stary piec gazowy. Czy Mieszkaniec spełnia warunki udziału w projekcie?

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków: Warunkiem uzyskania dofinansowania nowego źródła ciepła na kocioł gazowy, na biomasę i ekogroszek jest likwidacja podstawowego starego, nieefektywnego źródła ciepła.
W weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych jest część, w której należy wskazać dane istniejącego urządzenia grzewczego (jedną z opcji do wyboru jest kominek).
Jeśli istniejącym podstawowym źródłem ciepła jest właśnie kominek, to należy go zlikwidować co najmniej poprzez odcięcie przewodu kominowego.

Pytanie 3: Czy można spełnić warunek udziału w projekcie likwidując stary kocioł na ekogroszek?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, aby wziąć udział w projekcie należy zlikwidować stare nieefektywne kotły na paliwa stałe. W związku z tym, że ekogroszek to paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego przeznaczone do produkcji energii cieplnej, dopuszcza się do udziału w projekcie likwidację kotłów na ekogroszek innych niż spełniające wymogi  klasy  5  zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające warunki rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), jak również Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. 2019, poz.363). 

Pytanie 2: Kto możne przeprowadzić Weryfikację techniczną dla klienta indywidualnego?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków weryfikacja techniczna musi zostać sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Weryfikacja techniczna jest przeprowadzana na terenie nieruchomości Beneficjenta i na jego koszt

Osoby z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi  można znaleźć w:

w Izbie inżynierów,
w biurach projektowych,
u inspektorów nadzoru,
u kierowników budowy,
w firmach wykonawczych,
w Internecie.

Pytanie 1: Czy w nowo wybudowanym budynku z piecem na paliwo stałe mogę skorzystać z dofinansowania?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków:

Warunkiem uzyskania dofinansowania nowego źródła ciepła na kocioł gazowy, na biomasę i ekogroszek jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła (piece lub kuchnie kaflowe, kotły na paliwa stałe, przenośne ogrzewacze miejscowe typu „koza”) przez Beneficjenta.

W związku z powyższym warunkiem udziału w Projektach nie mogą uczestniczyć mieszkańcy nowobudowanych budynków, które dotychczas nie były ogrzewane.

Ponadto, zgodnie z Regulaminem podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie budynku zamieszkałego, przez co rozumie się obiekty, w których liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi co najmniej 1.