PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 40: Kompletny wniosek o przystąpienie do Projektu powinien zawierać dokument potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością, wypisu z ewidencji gruntów i budynków. Czy jest jakiś wymagany okres ważności tego dokumentu?

Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością powinien być zgodny z prawnym stanem faktycznym nieruchomości oraz być jak najbardziej aktualny. Beneficjent składając wniosek przystąpienia do projektu potwierdza własnoręcznym podpisem prawdziwość przekazywanych danych.

Pytanie 39: Proszę o wyjaśnienie braku w załączniku nr 2.1. Weryfikacja techniczna – odbiorcy indywidualni_wersja 05 z dnia 23.01.2020 r. pozycji pn. „Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbędną armaturą hydrauliczną PCYR” skoro taka pozycja występuje w załączniku nr 5.0. Katalog urządzeń i inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach Projektów_wersja 05 z dnia 23.01.2020 r. 

W weryfikacji technicznej omyłkowo nie uwzględniono pozycji pn. „Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbędną armaturą hydrauliczną PCYR”. Na tym etapie realizacji inwestycji nie ma możliwości zmiany treści druku. Jeśli jednak Beneficjent jest zainteresowany takim rozwiązaniem, należy ręcznie dopisać to w Weryfikacji technicznej i uwzględnić koszt w łącznej wartości inwestycji.

Pytanie 38: Dla jakiej powierzchni (użytkowej, czy ogrzewanej) będzie obliczane obniżenie emisyjności, przy tworzeniu list rankingowych?

Obniżenie emisyjności obliczone zostanie dla powierzchni użytkowej ogrzewanej budynku.

Pytanie 37: Prośba o wyjaśnienie kilku wątpliwości związanych z uzupełnieniem weryfikacji technicznej:

 1. Poz. „Przyłącz gazu wewnętrzna instalacja gazowa -odległość przyłącza od budynku”. Należy podać  odległość w rzucie istniejącego przyłącza gazu od budynku, czy podać długość przyłącza od sieci gazowej do skrzynki gazowej na budynku.
  Odpowiedź: Przedmiotem projektu jest wykonanie  wewnętrznej instalacji gazowej. Podajemy odległość od zaworu głównego w skrzynce gazowej, do miejsca montażu gazowego kotła kondensacyjnego.
 2. Poz. „Możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej”. Jak  i czy w ogóle wypełniać te rubryki  jeżeli  budynek posiada wykonany przyłącz gazowy wraz z czynną  instalacją gazową w budynku.
  Odpowiedź: Jeżeli budynek posiada przyłącz gazowy wraz z czynną instalacją gazową zaznaczamy jedynie te pola które dotyczą istniejącej instalacji – pomijamy pola dotyczące możliwości przyłączenia do sieci gazowej.
 3. Poz. „Poprawa efektywności energetycznej budynku (wówczas świadectwo charakterystyki energetycznej budynku”. Czy trzeba dołączać „świadectwo charakterystyki energetycznej budynku” do wniosku; zaznaczam że w załącznikach do „Wniosku  przystąpienia do projektu” nie ma tej pozycji.Czy beneficjent  który w ostatnich 10 lat w budynku objętym projektem nie wykonał poprawy efektywności energetycznej budynku może uczestniczyć  w „Projekcie wymiany źródeł ciepła”.
  Odpowiedź: Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wykonanie w ciągu ostatnich 10 lat działań poprawiających efektywność energetyczną budynku. Mieszkaniec składa oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli budynek jest nowy, wybudowany w standardzie energooszczędnym w ciągu ostatnich 10 lat, należy załączyć do weryfikacji technicznej świadectwo charakterystyki energetycznej
 4. Poz. „Dodatkowy szkic sytuacyjny położenie budynku na działce”. Czy trzeba go załączać w wypadku jeżeli  budynek posiada wykonany przyłącz gazowy wraz z czynną  instalacją gazową w budynku.
  Odpowiedź: Jeżeli budynek posiada przyłącz gazowy i posiada wewnętrzną instalację gazową, to w takim przypadku nie musimy wykonywać dodatkowego szkicu sytuacyjnego.
 5. Proszę podać sposób wypełniania części rubryk:- znakami   „ +  –  „ czy wpisać słownie „tak lub nie”.
  Odpowiedź:W odpowiednich polach gdzie odpowiedź jest tak lub nie można postawić znak [ + lub  – ]. W pozostałych polach gdzie wymagane jest wpisanie wartości podajemy wartość liczbową. 
 6. Co wchodzi w skład osprzętu hydraulicznego pompy?
  Odpowiedź: Osprzęt hydrauliczny pompy to dwa zawory odcinające, śrubunki do zamontowania pompy, zawór zwrotny i filtr skośny.
 7. Co to jest naczynie przeponowe czy jest to przy układzie otwartym naczynie wyrównawcze?
  Odpowiedź: Naczynie wzbiorcze przeponowe jest to ciśnieniowy zbiornik stosowany w układach zamkniętych centralnego ogrzewania, zbiorniki wyrównawcze otwarte stosowane są układach otwartych centralnego ogrzewania. W zależności od rodzaju instalacji fotografujemy zbiornik wyrównawczy lub naczynie przeponowe wzbiorcze. 

Pytanie 36: Gdzie można uzyskać Warunki przyłączenia sieci gazowej?

Warunki przyłączenia sieci gazowej – są niezbędne w przypadku, gdy w budynku nie jest wykonany przyłącz gazowy. Aby sprawdzić możliwość wykonania przyłącza gazowego i uzyskać warunki należy zwrócić się do PSG – Polskiej Spółki Gazownictwa – szczegóły znajdują się na stronie internetowej https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Pytanie 35: Czy w przypadku montażu kotła gazowego kondensacyjnego w miejscu starego kotła gazowego, gdzie bazą do udziału w projekcie jest likwidacja kotła na paliwo stałe, konieczny jest projekt budowlany?

Projektem objęta jest likwidacja podstawowego źródła ciepła na paliwa stałe. Nie ma możliwości wymiany kotłów gazowych w projekcie.
Każda przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wymaga opracowania projektu budowlano-wykonawczego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 34: Czy w okresie trwałości projektu można dokonywać zmian w instalacji?

W okresie trwałości projektu instalacja jest własnością Gminy i nie można wykonywać żadnych zmian i przeróbek w obrębie wykonanej w ramach projektu instalacji w kotłowni ( kocioł i inne wybrane urządzenia w ramach projektu.
Nie dotyczy to zmian w instalacjach które nie były objęte projektem np. instalacja centralnego ogrzewania, wodno- kanalizacyjna, elektryczna pod warunkiem że dokonane zmiany nie będą rzutowały na prawidłowe działanie zainstalowanego nowego źródła ciepła.

Pytanie 33: Czy uczestnik projektu będzie mógł samodzielnie wybrać markę kotła i firmę instalacyjną?

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym, w swojej ofercie określi jakie urządzenia będzie montował w ramach projektu. Zaproponowane przez niego urządzenia będą musiały spełniać wysokie parametry techniczne oraz związane z udzieloną gwarancją, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca zaproponuje urządzenia, które nie będą spełniały warunków technicznych, to oferta wykonawcy zostanie odrzucona. Lider projektu dysponujący osobami doświadczonymi w organizowaniu przetargów oraz ekspertami branżowymi, dołoży wszelkich starań, aby urządzenia montowane w ramach projektu, spełniały najwyższe normy i zaliczały się do urządzeń uznawanych za najlepsze dostępne na rynku.

Pytanie 32: Czy Spółdzielnie Mieszkaniowe będą indywidualnie ogłaszać przetargi na wykonanie instalacji w ramach projektu?

Przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy, będzie prowadzony przez Lidera Projektu Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dla wszystkich budynków objętych projektem.
Lider projektu wraz z gminami uczestniczącymi w projekcie, dokona wyboru wykonawcy, inspektorów nadzoru oraz będzie organizował realizację projektu w uzgodnieniu z Beneficjentami Zbiorowymi (Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zarządcy Nieruchomości).

Pytanie 31: Czy w ramach projektu będzie można zmodernizować instalacje centralnego ogrzewania, wymienić rury i grzejniki?

Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rur i grzejników) nie jest kosztem kwalifikowanym w projekcie i nie będzie realizowana w ramach projektu. Każdy uczestnik projektu może wymienić instalację we własnym zakresie i na własny koszt.

Pytanie 30: Czy można wymienić istniejący automatyczny kocioł centralnego ogrzewania na kocioł gazowy lub na pellet?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, aby wziąć udział w projekcie należy zlikwidować stare nieefektywne kotły na paliwa stałe. W związku z tym, że ekogroszek to paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego przeznaczone do produkcji energii cieplnej, dopuszcza się do udziału w projekcie likwidację kotłów na ekogroszek innych niż spełniające wymogi  klasy  5  zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające warunki rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), jak również Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. 2019, poz.363). 

Pytanie 29: Jeżeli mam gaz w budynku do celów bytowych – gotowanie posiłków, czy mogę w ramach projektu zamontować kocioł na ekogroszek.

Nie. W budynkach w których mamy instalację gazową lub mamy możliwość przyłączenia gazu (magistrala gazowa na działce, na której posadowiony jest budynek) nie możemy zamontować w ramach projektu kotła na ekogroszek. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków: Dofinansowanie do kotła na EKOGROSZEK jest możliwe wyłącznie pod warunkiem braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności sieci gazowej. Wymiana źródła ciepła (ekogroszek) będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci lub do sieci gazowej.

Pytanie 28: Prowadzę w domu działalność gospodarczą i mam oddzielną instalację grzewczą dla części w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Czy w ramach projektu mogę ubiegać się o wymianę źródła ciepła wyłącznie dla części mieszkalnej?

W przypadku, gdy pomieszczenia w których prowadzona jest działalność gospodarcza posiadają niezależne źródło ciepła i nie będą one korzystały z ciepła wyprodukowanego przez nowe źródło ciepła, można skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła dla części mieszkalnej budynku. Beneficjent zobowiązany jest w takim przypadku złożyć oświadczenie o niewykorzystywaniu energii cieplnej produkowanej przez urządzenia grzewcze na potrzeby działalności gospodarczej.

Pytanie 27: Posiadam gospodarstwo rolne, ale nie ogrzewam budynków gospodarskich tylko budynek mieszkalny, czy mogę być uczestnikiem projektu?

Ciepło nie może być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki . Jeżeli ciepło z nowego źródła będzie wykorzystywane wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych można zgłosić się do udziału w projekcie.

Pytanie 26: Czy uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji gazowych wraz z przyłączami o powszechnie znanych rozwiązaniach konstruktorskich są wystarczające do sporządzenia Weryfikacji technicznej?

Tak, takie uprawnienia są wystarczające.

Pytanie 25: Czy weryfikacji mogą dokonywać instalatorzy posiadający uprawnienia w UDT ?

Nie, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków weryfikacja techniczna musi zostać sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Pytanie 24: Czy będzie lista weryfikatorów?

Taka lista nie będzie tworzona, natomiast weryfikatorów z uprawnieniami budowlanymi można szukać w:

 • Biurach projektowych (projektanci w branży instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych)
 • Firmach wykonawczych
 • Wśród kierowników robót instalacyjnych w branży sanitarnej
 • Wśród inspektorów nadzoru robót instalacyjnych w branży sanitarnej
 • W wyspecjalizowanych firmach dysponujących osobami z uprawnieniami budowlanymi
 • Na ogłoszeniowych portalach internetowych
 • W ogólnodostępnych bazach danych zamieszczonych w Internecie.

Zaleca się sprawdzenie doświadczenia weryfikatorów dotyczącego doboru źródeł ciepła dla budynków.

Pytanie 23: Czy weryfikacja techniczna jest płatna? Jaki jest rząd wielkości?

Koszty weryfikacji ponosi mieszkaniec, który będzie składał wniosek o przystąpienie do projektu.
Koszty powinny być indywidualnie uzgodniony z weryfikatorem, nie ma stałego cennika dla kosztów weryfikacji technicznej budynku.

Pytanie 22: Czy należy wykonać projekt instalacji gazowej, jeżeli posiadam również stary kocioł gazowy?

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej z pozwoleniem na budowę wymagany jest przy każdej zmianie dokonywanej w instalacji gazowej w budynku.

Pytanie 21: Czy można zostawić stary kocioł gazowy jako zapasowy?

Projektem objęta jest likwidacja podstawowego źródła ciepła na paliwa stałe. Jeżeli w budynku zamontowane są inne niż podstawowe źródła ciepła m.in. stare kotły gazowe Lider projektu/Gmina nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowe funkcjonowanie, w tym ich ewentualnej współpracy z urządzeniami zamontowanymi w ramach projektów.

Pytanie 20: Czy właściciel musi zamieszkiwać nieruchomość, na którą staramy się o dotację?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków projektem zostaną objęte zamieszkałe budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne. Poprzez budynki zamieszkałe rozumie się obiekty, w których liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi co najmniej 1. Nie ma natomiast obowiązku, aby właściciel budynku mieszkał w budynku zgłaszanym do projektu.

Pytanie 19: Czy nowobudowane budynki mogą zostać objęte projektem?

Nowe budynki nie są i nie będą objęte projektem.

Pytanie 18: Kiedy można się spodziewać płatności? Czy płatność dokonywana będzie w jednej, czy kilku transzach?

Wpłata wkładu własnego będzie uiszczana w jednej transzy w terminie czternastu dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie Wykonawcy i inspektorów nadzoru, obliczone zostaną kwoty wkładu własnego dla każdego Beneficjenta. Jeżeli procedura przetargowa nie będzie się przedłużać, to rozstrzygnięcie postępowania przetargowego powinno nastąpić w trzecim kwartale 2020 roku.
Wezwania do wpłaty całej kwoty wkładu własnego będą wysyłane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Lidera Projektu. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie, zgodnie z Regulaminem naboru wniosków oznaczał usunięcie z podstawowej listy rankingowej (rezygnacja z uczestnictwa w projekcie przez beneficjenta ostatecznego).

Pytanie 17: Czy są w projekcie pompy ciepła?

W ramach projektu nie przewiduje się montażu pomp ciepła Szczegółowy katalog urządzeń i inwestycji możliwych do zrealizowania w ramach Projektów stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu naboru wniosków.

Pytanie 16: Około 45 mln ile to instalacji?

W związku z tym, że w ramach projektów i wskazanej kwoty dofinansowania możliwe do zrealizowania są różne inwestycje, obejmujące różne źródła ciepła, dla których koszty są znacznie zróżnicowane, liczba beneficjentów końcowych projektów i tym samych ilość poszczególnych instalacji znana będzie po zakończeniu procedury naboru wniosków.

Pytanie 15: Większość budynków nie spełnia warunku prawidłowej wentylacji nawiewnej w kotłowniach na paliwo stałe. Jakie są wymagania kotłowni do montażu nowego kotła?

Każda kotłownia na paliwo stałe powinna być wyposażona w nawiew powietrza potrzebnego do procesu spalania. Nawiew powinien być wykonany z materiałów niepalnych. Można wybrać wykonanie nawiewu w ramach kosztów kwalifikowanych, w ramach posiadanego limitu na jedną instalację.

Pytanie 14: Czy upoważnienie od współwłaścicieli musi być potwierdzone notarialnie?

Upoważnienie może zostać udzielone notarialnie lub udzielone przez właściciela/wszystkich współwłaścicieli w obecności pracownika Urzędu Miasta/Gminy przyjmującego wniosek, po uprzedniej weryfikacji przez niego tożsamości właściciela/współwłaścicieli – na podstawie przedłożonych dokumentów tożsamości (urzędowo wystawionych dokumentów ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz nr Pesel).

Pytanie 13: Czy mogę zamontować nowy kocioł do starej instalacji?

O tym czy można zamontować nowy kocioł centralnego ogrzewania do starej instalacji centralnego ogrzewania decyduje wiele czynników np.: czy została wykonana termomodernizacja budynku po wykonaniu starej instalacji centralnego ogrzewania, jaka temperatura była utrzymywana na kotle centralnego ogrzewania w mroźne zimowe dni, w jakim stanie jest stara instalacja centralnego ogrzewania, czy zastosowane w instalacji grzejniki są jednorodne pod względem materiałowym.
Odpowiedź na te i inne pytania powinna dać weryfikacja techniczna budynku, przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży instalacji sanitarnych i doświadczenie w prowadzeniu robót instalacyjnych.

Pytanie 12: Czy udział w projekcie „Zdrowe powietrze jest lepsze” organizowanym przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gminy biorące udział w projekcie wyklucza z udziału w programie „Czyste powietrze” prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W Projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ROF brak jest ograniczeń , wskazujących na niemożliwość korzystania z innych form wsparcia związanych w poprawą efektywności energetycznej.
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nie jest dysponentem programu „Czyste powietrze”. Wszelkie informacje o programie można uzyskać ze strony internetowej https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Pytanie 11: Jaka jest wymagana wysokość kotłowni do kotła na pellet?

Przy wymianie źródeł ciepła wymagana wysokość kotłowni na pellet powinna wynosić  od 1,90 do 2,20 m wysokości. Średnia wysokość kotła na pellet nie powinna przekraczać wysokości 155 cm.

Pytanie 10: Będą spotkania związane z programem „Czyste powietrze”?

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nie jest dysponentem programu „Czyste powietrze”. Wszelkie informacje o programie można uzyskać ze strony internetowej https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

Pytanie nr 9: Czy jest określona minimalna ilość wniosków, aby projekt wystartował?

Minimalna ilość wniosków została określona wyłącznie w przypadku automatycznych kotłów na ekogroszek. Projekt będzie realizowany w tym zakresie, jeżeli uczestnictwo w nim zgłosi co najmniej 50 niepodlegających odrzuceniu wniosków z terenu wszystkich Gmin uprawnionych do udziału w projekcie. W przypadku braku możliwości realizacji Projektu, Beneficjent ma możliwość wyboru innego źródła ciepła. W tym celu Beneficjent powinien dokonać wyboru alternatywnego rozwiązania poprzez wskazanie typu urządzenia i sporządzenie równolegle drugiej Weryfikacji technicznej, którą załączy do Wniosku przystąpienia do projektu

Pytanie 8: Gdzie znajdę regulamin i pozostałe dokumenty dotyczące projektu?

Regulamin i pozostałe dokumenty projektu oraz wszelkie informacje związane z jego przebiegiem są zamieszczone na stronie www.rof.org.pl  oraz na stronach internetowych gmin biorących udział w projekcie. Zwracamy uwagę że aktualnie zamieszczone dokumenty mogą ulec zmianom. Zaleca się, aby przed złożeniem wniosku udziału w projekcie sprawdzić aktualną wersję Regulaminu naboru wniosków  wraz z załącznikami.

Pytanie 7: Czy można zostawić stary kocioł na paliwo stałe po montażu nowego źródła ciepła, czy jest on wywożony z posesji?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków warunkiem udziału w projekcie jest likwidacja podstawowego nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe.
Likwidacja starego źródła ciepła dokonana zostanie przez Wykonawcę instalacji grzewczej poprzez demontaż, przeniesienie w miejsce wskazane przez właściciela budynku na terenie nieruchomości objętej projektem i przekazanie Mieszkańcowi z informacją o zakazie ponownego użytkowania.

Pytanie 6: Czy do kotłów na biomasę konieczny jest wkład kominowy?

Dla kotłów na pellet i zrębki nie ma wymogu montażu wkładu kominowego. W przypadku wymiany starego kotła na kocioł na biomasę lub na ekogroszek do Wniosku przystąpienia do projektu należy dołączyć opinię kominiarską potwierdzającą drożność oraz stan technicznego przewodów. W przypadku braku potwierdzenia warunków technicznych, obowiązek doprowadzenie przewodów kominowych do właściwego stanu technicznego leży po stronie Beneficjenta i nie jest objęte projektem.

Pytanie 5: Czy w przypadku posiadania komina systemowego konieczny jest montaż wkładu kominowego?

W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych istnieje konieczność zamontowania wkładu kominowego pomimo posiadania komina systemowego. Dla kotłów na pellet, zrębki lub ekogroszek nie ma takiego obowiązku.

Pytanie 4: Głównym źródłem ogrzewania w budynku mieszkalnym jest kominek. Oprócz tego, w domu znajduje się stary piec gazowy. Czy Mieszkaniec spełnia warunki udziału w projekcie?

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków: Warunkiem uzyskania dofinansowania nowego źródła ciepła na kocioł gazowy, na biomasę i ekogroszek jest likwidacja podstawowego starego, nieefektywnego źródła ciepła.
W weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych jest część, w której należy wskazać dane istniejącego urządzenia grzewczego (jedną z opcji do wyboru jest kominek).
Jeśli istniejącym podstawowym źródłem ciepła jest właśnie kominek, to należy go zlikwidować co najmniej poprzez odcięcie przewodu kominowego.

Pytanie 3: Czy można spełnić warunek udziału w projekcie likwidując stary kocioł na ekogroszek?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, aby wziąć udział w projekcie należy zlikwidować stare nieefektywne kotły na paliwa stałe. W związku z tym, że ekogroszek to paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego przeznaczone do produkcji energii cieplnej, dopuszcza się do udziału w projekcie likwidację kotłów na ekogroszek innych niż spełniające wymogi  klasy  5  zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające warunki rozporządzenia Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1690), jak również Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe ( Dz.U. 2019, poz.363). 

Pytanie 2: Kto możne przeprowadzić Weryfikację techniczną dla klienta indywidualnego?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków weryfikacja techniczna musi zostać sporządzona i podpisana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Weryfikacja techniczna jest przeprowadzana na terenie nieruchomości Beneficjenta i na jego koszt

Osoby z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi  można znaleźć w:
w Izbie inżynierów,
w biurach projektowych,
u inspektorów nadzoru,
u kierowników budowy,
w firmach wykonawczych,
w Internecie.

Pytanie 1: Czy w nowo wybudowanym budynku z piecem na paliwo stałe mogę skorzystać z dofinansowania?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków:
Warunkiem uzyskania dofinansowania nowego źródła ciepła na kocioł gazowy, na biomasę i ekogroszek jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła (piece lub kuchnie kaflowe, kotły na paliwa stałe, przenośne ogrzewacze miejscowe typu „koza”) przez Beneficjenta.
W związku z powyższym warunkiem udziału w Projektach nie mogą uczestniczyć mieszkańcy nowobudowanych budynków, które dotychczas nie były ogrzewane.
Ponadto, zgodnie z Regulaminem podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie budynku zamieszkałego, przez co rozumie się obiekty, w których liczba osób (tworzących gospodarstwo domowe) na podstawie Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi co najmniej 1.