O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Fotowoltaika - projekt parasolowy

Tytuł projektu: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Lider projektu: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Partnerzy: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów, Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Miasto, Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn

Wartość projektu: 45 879 196,94 zł

Źródła finansowania: RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego osiągnięciu mają służyć następujące cele szczegółowe:
– montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
– unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
– promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Planowane efekty:

Efektem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych). Dodatkowym efektem jest:

  • umożliwienie Mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych,
  • unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery
  • promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych Mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery

Obszar tematyczny: Odnawialne źródła energii

Kluczowe działania: Budowa i uruchomienie 2 828 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3kW każda, wraz z usługami dodatkowym: ubezpieczenie na okres 5 lat, serwis gwarancyjny, nadzór inwestorski

Kluczowe wskaźniki produktu:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 2 828 szt.
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych –8,40 MWe

Kluczowe wskaźniki rezultatu:

  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 6 384,00 MWe/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 5 094,38 ton równoważnika CO2/rok] (CI 34)