Pytania i odpowiedzi w ramach projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – Projekt parasolowy”

PYTANIA I ODPOWIEDZI W RAMACH PROJEKTU P.T. "WSPARCIE ROZWOJU OZE NA TERENIE ROF - PROJEKT PARASOLOWY"

GALERIA

 • Łańcut 20.07.2017
 • Albigowa 28.07.2017r. 2
 • Albigowa 28.07.2017r. 1
 • Czudec 29.07.2017r. 2
 • Czudec 29.07.2017r. 1 1
 • Krzemienica 01.08.2017r. 2
 • Krzemienica 01.08.2017r. 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pomimo wcześniejszych złożeń projektowych (zastosowanie falowników 1-fazowych) Opis Przedmiotu Zamówienia przygotowany w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę falowników trójfazowych. Konieczność wprowadzenia takiej możliwości wynika z pojawienia się w ostatnim czasie informacji o planowanych zmianach w kryteriach przyłączenia mikro instalacji przez PGE Dystrybucja (Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej). Nowe założenia przewidują konieczność zastosowania falowników trójfazowych w przypadku montażu instalacji OZE powyżej 3 kW. Projekt realizowany przez gminy ROF i Stowarzyszenie ROF zakładał bazowo montaż instalacji o mocy 3 kW, jednak z uwagi na dotrzymanie zasad konkurencyjności, warunki przetargu dopuszczają zastosowanie przez Wykonawcę modułów PV o mocy wyższej niż 300 Wp. W konsekwencji, w kontekście proponowanych zmian w kryteriach przyłączenia mikro instalacji, jeżeli Wykonawca chciałby złożyć ofertę w oparciu o moduły PV posiadające moc wyższą niż 300 Wp, zaistniała obawa, że oferta taka nie mogłaby zostać złożona w oparciu o falownik jednofazowy, co mogłoby zostać uznane za ograniczenie konkurencji.

W związku z powyższym dopuszczenie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zastosowania również  falowników trójfazowych wynika z konieczności zapewnienia zgodności instalacji z planowanymi nowymi regulacjami, w tym (szczególnie w przypadku dofinansowania unijnego) również szczególnej dbałości o zachowanie zasad konkurencyjności (w kontekście zmian w kryteriach przyłączenia mikroinstalacji). Istotnym jest, że powyżej wskazania zmiana nie była możliwa do przewidzenia na wcześniejszym etapie projektu, a zamówienie nie dopuszcza sytuacji, w której wykonawca części Mieszkańcom wykona instalacje w oparciu o falownik jednofazowy, a części trójfazowy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której Mieszkańcy posiadający zasilanie jednofazowe ze względów technicznych muszą mieć instalację wykonaną w oparciu o falownik jednofazowy.

Przy założeniu konkurencyjności Wykonawców zmiana nie powinna wpłynąć na ostateczną cenę w sposób powodujący przekroczenie maksymalnych kosztów wskazanych w regulaminie naboru.

Z uwagi na planowaną faktyczną realizację montażu instalacji fotowoltaicznych w roku 2018 dopuszczalnym jest brak umowy kompleksowej na etapie składania wniosku.

Mieszkaniec musi dopełnić obowiązku ustawowego posiadania umowy kompleksowej z dostawcą i dystrybutorem energii elektrycznej na etapie realizacji montażu instalacji. Zgodnie z Regulaminem:

Mieszkaniec zobowiązany jest do podłączenia zamontowanej instalacji fotowoltaicznej do zewnętrznej sieci instalacji energetycznej dystrybutora. W tym celu do 14 dni od protokolarnego odbioru dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej (od Wykonawcy instalacji przez Gminę) Mieszkaniec zobowiązany jest do złożenia u dystrybutora energii elektrycznej (właściwy rejonowo Oddział PGE Dystrybucja S.A.) zgłoszenia o przyłączenie instalacji do zewnętrznej sieci energetycznej”.

Jeżeli PIT za ubezpieczonego – rozlicza ZUS

– wystawiony przez ZUS PIT-40A stanowi dla podatnika roczną deklarację podatkową, której nie musi on dodatkowo modyfikować.

PIT-40A wystawiany jest przez organ rentowy automatycznie, zatem nie ma obowiązku składania jakiegokolwiek dodatkowego wniosku w tej sprawie. Organ przesyła deklarację do podatnika oraz do urzędu skarbowego do końca lutego 2017 r.

Gdyby natomiast okazało się, że podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia któregoś z powyższych warunków (np. chce rozliczyć się łącznie z małżonkiem, chce korzystać z ulg podatkowych) – to PIT-40A należy traktować na równi z PIT-11 i złożyć osobiście deklarację podatkową. Jeżeli w takim przypadku podatnik nie dokona samodzielnie rozliczenia podatkowego w terminie ustawowym, to po tym terminie PIT-40A staje się roczną deklaracją podatkową.

Z uwagi na to że PIT 40A jest wystawiony przez organ rentowy i z automatu przesyłany do US nie wymaga to potwierdzenia dodatkowego w Urzędzie Skarbowym.

Brak instalacji uziemiającej nie wyklucza Mieszkańca z udziału w projekcie. W takim przypadku w polu „Wartość rezystancji” należy wpisać BRAK i wówczas protokołu pomiaru rezystancji uziemienia nie będzie (nie będzie wymagany). Natomiast informacje te są istotne dla przyszłego Wykonawcy/Dostawcy instalacji fotowoltaicznej. Przypadki wykluczające z projektu są wskazane w Karcie weryfikacji technicznej – Pomiar impedancji pętli zwarcia między przewodem fazowym a neutralnym zmierzona w punkcie planowanego przyłączenia.

Instalacje na 2 połaciach dachu np. wschód – zachód są dopuszczone w projekcie. Takie instalacje nie wymagają także falownika z dwoma mppt z uwagi na zastosowanie optymalizatorów mocy współpracujących z każdym modułem fotowoltaicznym.

W załączeniu przedstawiamy PRZYKŁADOWĄ, Kartę Weryfikacji Technicznej.

Wzór karty weryfikacji technicznej – z dnia 18.07.2017 r.

Z technicznego punktu widzenia nie ma ograniczeń w tym zakresie. Instalację PV można włączyć do istniejącego układu TT.

W przypadku posiadania układu sieci TT, należy w Karcie weryfikacji technicznej dopisać ten wariant.

Jeżeli ze złożonej deklaracji PIT wynika, że dotyczy rozliczenia dwóch osób to nie ma potrzeby kserować w 2 egzemplarzach.

Zgodnie z Art 7,7a Prawo Energetyczne oraz Ustawą OZE przyłączenie mikroinstalacji o mocy nie przekraczającej mocy umownej w obiekcie jest realizowane w oparciu o zgłoszenie po montażu mikroinstalacji. W konsekwencji nie można uzyskać warunków przyłączenia dla instalacji przyłączanych na podstawie zgłoszenia. Co więcej na obecnym etapie ROF nie dysponuje zamkniętą listą obiektów oraz ich lokalizacji aby mieć takie podstawy do rozmowy z PGE dystrybucja o przyłączeniu mikroinstalacji.

Wskazane akty prawne nakładają na Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązek przyłączenia oraz obowiązek dokonania prac niezbędnych do przyłączenia mikroinstalacji. Mając świadomość rozmiaru projektu celowo podjęto decyzje o montażu relatywnie niewielkich mocy mikroinstalacji często znacznie poniżej średnich mocy umownych  w budynkach mieszkalnych aby ograniczyć ryzyko problemów z zagospodarowaniem wprowadzanej mocy przez lokalną sieć dystrybucyjną.

Pomoc de minimis może być udzielana do wysokości 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych lub 100 000 EUR w przypadku działalności transportowej.

Zgodnie z art. 31 § 2 pkt 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do majątku wspólnego należą w szczególności: dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Jak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. akt: I Ns 1489/10 dopłaty unijne nie stanowią składnika majątku wspólnego, podobnie jak odszkodowanie, gdyż dopłat, ani odszkodowania nie sposób traktować jako dochody z majątku wspólnego lub osobistego w rozumowaniu art. 31 § 2 pkt 2 kro.

Nadto, według interpretacji przepisów unijnych oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, a także według art. 21 ust. 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przyznana pomoc de minimis zwolniona jest z opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Mając powyższe na uwadze, otrzymana kwota z tytułu pomocy de minimis nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Nadto, jak wynika z otrzymanej informacji, budynek mieszkalny jest wyłączną własnością wnioskodawcy. Istotne jest także to, że odbiorcą ostatecznym może być os. fiz. prowadząca działalność gospodarczą, zatem prowadzenie działalności przez żonę wnioskodawcy nie stanowi przeszkody do złożenia wniosku.

Zgodnie z definicją z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci mającą prawo do zasiłku rodzinnego.

Szacunkowe koszty niekwalifikowane w projekcie obejmują: m.in. koszty ubezpieczenia, przeglądów w okresie trwałości projektów. Wskazana kwota 2 430,00 zł jest maksymalnym kosztem obejmującym również dodatkową konstrukcję np. na płaskim dachu. Szczegółowy koszt takiej konstrukcji będzie znany po wyłonieniu wykonawcy/dostawcy w przetargu.

W zakresie wymiarów modułów PV w projektach technicznych powinny być stosowane wymiary maksymalne powszechnie dostępnych modułów PV czyli L=1670 mm, S-1000 mm oraz minimum 25 mm przerwa montażowa między modułami.

Instalacja paneli w dwu różnych miejscach na dachu nie będzie skutkować koniecznością instalacji 2 szt. MPPT z uwagi na zastosowanie optymalizatorów mocy współpracujących z każdym panelem fotowoltaicznym. Falowniki będą wyposażone w układ mppt jeżeli będzie tego wymagał zastosowany optymalizator mocy.

W myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1518 z późn. zm.):

Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

3a) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b;

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

5) świadczenie rodzicielskie.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej świadczenia rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informacja-dotyczaca-podstawowych–warunkow-przyznawania-nowego-swiadczenia-rodzinnego-swiadczenia-rodzicielskiego/.

 1. Jednofazowy falownik o mocy 3 kW może poprawnie pracować w instalacji elektrycznej 3 fazowej. Z kolei falownik 3 fazowy nie może pracować w instalacji elektrycznej jednofazowej. Choć takie instalacje nie są obecnie popularne, nie można wykluczyć, że szczególnie w starszych budynkach znajdzie się zasilanie poprzez jedną fazę. Wymóg zastosowania falownika 3 fazowego wykluczyłoby automatycznie tych mieszkańców.
 2. Falownik 3 fazowy musi być przyłączony w obiekcie w miejscu, gdzie występuje zasilanie 3 – fazowe. W praktyce większość obwodów w domach jest jednofazowe, co w konsekwencji może oznaczać, że falownik będzie musiał być przyłączany w rozdzielni głównej, do której często dostęp z przewodami jest utrudniony. Falownik jednofazowy o mocy 3 kW można przyłączyć do każdego jednofazowego obwodu w budynku spełniającego minimalne kryteria impedancji oraz przekroju poprzecznego żył przewodów. W praktyce falownik jednofazowy znacznie łatwiej przyłączyć w miejscach mało kolizyjnych w budynku i doprowadzić do niego przewody z modułów PV. Przy skali rozpatrywanego projektu znacząco ogranicza to komplikację montażu instalacji.
 3. Falowniki jednofazowe o mocy 3 kW są istotnie tańsze od falowników 3 fazowych. Porównując ceny falowników jednofazowych oraz trójfazowych tego samego producenta falowniki 3-fazowe są ok. 20 – 25% droższe. Biorąc pod uwagę skalę projektu zastosowanie falowników 3-fazowych oznaczałoby istotnie wyższe nakłady budżetowe nieuzasadnione ekonomicznie biorąc pod uwagę obowiązujący system rozliczenia.
 4. Falowniki 3-fazowe optymalniej pracują przy wyższym napięciu po stronie DC, niż falowniki jednofazowe. Jednak założone w projekcie 10 modułów PV nie będzie wstanie podać do falownika 3-fazowego optymalnego napięcia do jego pracy, co w konsekwencji spowoduje, że falownik 3-fazowy nie będzie pracował z optymalną sprawnością.
 5. Wielu producentów falowników nie posiada w ofercie falownika 3-fazowego o mocy 3 kW. 

Zastosowanie falowników 3-fazowych ma także pewne zalety. Główna z nich to bilansowanie międzyfazowe. Oznacza to, że niezależnie z której fazy jest pobierana energia w budynku licznik energii powinien zsumować pobór energii i produkcję z każdej faz przed wyliczeniem różnicy. W efekcie bilansowanie międzyfazowe pozwala zwiększyć udział bieżącej konsumpcji energii z instalacji fotowoltaicznej  – wzrost ten nie jest jednak duży z kilku powodów: odbiorniki w budynkach mieszkalnych są w większości jednofazowe, odbiorniki dużej mocy pracują bardzo krótko w czasie doby a ich moc podczas pracy często przekracza moc instalacji fotowoltaicznej (instalacja fotowoltaiczna rzadko pracuje z mocą nominalną), duża część pracy urządzeń elektrycznych w domach mieszkalnych przypada całkowicie poza okres pracy instalacji fotowoltaicznej. W konsekwencji instalacja fotowoltaiczna jednofazowa podłączona do obciążonej przez dzień fazy może mieć współczynnik auto konsumpcji na poziomie zbliżonym do instalacji trójfazowej. W przypadku podłączenia instalacji fotowoltaicznej jednofazowej do fazy mało obciążonej w ciągu dnia różnica w auto konsumpcji na korzyść instalacji trójfazowej może sięgać kilkunastu do kilkudziesięciu procent, jednak nawet taka różnica ma minimalny wpływ na ekonomikę z uwagi na rozliczenie w systemie opustów.

Analizy wskazują, że średnia auto konsumpcja energii z instalacji fotowoltaicznej w budynkach mieszkalnych to ok. 18% produkcji. Zakładając, że instalacja trójfazowa będzie posiadała wskaźnik auto konsumpcji o 30%* lepszy pozwoli to zwiększyć poziom auto konsumpcji do poziomu 23,5%. Zarówno instalacje jednofazowe jak i trójfazowe podlegają systemowi opustów pozwalając właścicielowi odebrać 80% energii wprowadzonej do sieci. W konsekwencji różnica w wykorzystaniu energii z instalacji jednofazowej i trójfazowej będzie na poziomie ok 1%. Najlepiej tą sytuację zobrazować na przykładzie.

 

Udział konsumpcji bieżącej

Auto konsumpcja w kWh

Energia wprowadzona do sieci w kWh

opust rozliczony zgodnie z ustawą w kWh

Efektywnie wykorzystana energii (opust + auto konsumpcja)

Procentowy udział wykorzystanej energii

Instalacja 3-fazowa

23,5%

705

2295

1836

2541

84,7%

Instalacja 1-fazowa

18,0%

540

2460

1968

2508

83,6%

W konsekwencji zwiększenie o 30%* konsumpcji własnej między instalacją 3-fazową i 1-fazową przełoży się zaledwie 1,1% wzrost wykorzystania energii elektrycznej z instalacji.

Kryterium administracyjne i meldunkowe weryfikowane będzie na podstawie danych zawartych w Ewidencji Ludności w poszczególnych Urzędach Gmin – Partnerów projektu. Tak więc nie ma obowiązku przedkładania kopii dowodów osobistych tym bardziej, że nie wszystkie już posiadają adresy zameldowania.

W ramach projektu przewidziana jest średnia produkcja 2’850 kWh/rok dla jednej instalacji.

Panele fotowoltaiczne są odporne na zewnętrzne warunki pogodowe.

W związku z tym, iż stroną umowy jest Mieszkaniec – Gmina tak więc odpowiedzialność za źle przeprowadzoną weryfikację techniczną ponosi Mieszkaniec. Konsekwencje tego opisane są w regulaminie i projekcie umowy.

Dlatego warto wybrać audytora z doświadczeniem w wykonywaniu instalacji oraz sprawdzić jego uprawnienia UDT. Ponadto, audytor ponosi odpowiedzialność za to co oświadcza w Karcie weryfikacji technicznej.

W przypadku zaniku prądu po stronie sieci, lub w przypadku przepięć, wyładowań atmosferycznych, sytuacje te są określone w instrukcji użytkownika.

PGE może nie zgodzić się na przyłącz tylko w sytuacji przekroczenia mocy przyłączeniowej do budynku. W takiej sytuacji należy zwrócić się do PGE o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Wskazane jest przed przystąpieniem do projektu sprawdzenie warunków przyłączeniowych.

Minimalne koszty niekwalifikowane (czyli do zapłacenia przez Mieszkańca) to wkład własny, podatek VAT oraz koszty przeglądów, nadzoru i ubezpieczenia w okresie trwałości przedsięwzięcia.

Jest możliwy montaż na altanie wybudowanej we własnym zakresie. Konieczne jest również doprowadzenie do niej zasilania o odpowiednich parametrach. Przydatność istniejącej już altany do montażu instalacji oceni Certyfikowany Instalator w Karcie weryfikacji technicznej.

W okresie trwałości przedsięwzięcia nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w instalacji. Po tym okresie dopuszczalne są wszelkie działania. Jednak z przyczyn technicznych możliwości rozbudowy instalacji są ograniczone. Można natomiast bez przeszkód instalować równolegle kolejną, niezależną instalacje.

O kolejności realizowanych inwestycji decydował będzie wykonawca, który wygra przetarg.

Zakłada się, że w okresie trwałości projektu cała instalacji fotowoltaiczna zostanie zamortyzowana, w związku z czym nie przewiduje się wystąpienia podatku od darowizny.

Przetarg i wyłonienie Wykonawcy odbędzie się po podpisaniu przez Mieszkańców umów. Maksymalne koszty po stronie Mieszkańca określa tabela szacunkowych kosztów montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z odbiorem prezentowana na stronie ROF.

Liczniki dwukierunkowe instalowane przez PGE umożliwiają rozliczenie energii pobranej i oddanej w poszczególnych godzinach doby zgodnie z zasadami taryfy.

Przed 11.09.2017 nie będzie ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonanie instalacji, ponieważ do sporządzenia szczegółowego przedmiotu zamówienia niezbędne będą Karty weryfikacji technicznej dostarczone przez Mieszkańców w procesie naboru wniosków.

Nie musi być. Może to być dowolny instalator posiadający odpowiedni certyfikat UDT.

Nie, nie będzie skreślony z projektu. Regulamin dopuszcza taką sytuacje. Natomiast energia wytworzona przez instalację fotowoltaiczną nie może być wykorzystywana na potrzeby działalności gospodarczej.

W okresie trwałości przedsięwzięcia obowiązuje gwarancja wykonawcy oraz ubezpieczenie na wypadek losowy. W przypadku celowego uszkodzenia instalacji przez Mieszkańca, za naprawę płaci Mieszkaniec.

Będą montowane moduły monokrystaliczne, 300W na panel.

Koszty serwisu i konserwacji w okresie trwałości przedsięwzięcia określi w ofercie Wykonawca, który wygra postępowanie przetargowe.

Tak. Na budynki nowe i już wybudowane jest jedna pula środków.

Szacuje się, że program obejmie dofinansowaniem około 2 800 gospodarstw domowych.

Na potrzeby realizacji projektu w partnerstwie pomiędzy Liderem Projektu a Gminami – członkami Stowarzyszenia ROF został dokonany wstępny podział ilości instalacji. Natomiast faktyczny podział instalacji fotowoltaicznych będzie wynikał ze złożonych przez Mieszkańców wniosków, na podstawie których utworzona zostanie lista podstawowa i rezerwowa, w oparciu o kryteria naboru wniosków dla wszystkich Mieszkańców Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Atrakcyjność projektu tkwi w możliwość zamontowania dobrej klasy instalacji fotowoltaicznej z dofinansowaniem. Korzyści z zamontowanej instalacji od pierwszego dnia jej pracy czerpie Mieszkaniec.

Za weryfikacje techniczną płaci Mieszkaniec.

Audyt przeprowadzany jest w celu stwierdzenia, czy instalacja fotowoltaiczna jest możliwa do wykonania.

Dodatkowo audyty wskażą parametry do ogłoszenia przetargu – wykonawcy dostaną informacje ile jakich instalacji (chodzi o konstrukcje) mają wykonać.

Nie musi być obok licznika. Dowolne miejsce wewnętrznej instalacji spełniające parametry. Miejsce wpięcia wskaże Certyfikowany Instalator Fotowoltaiki w Karcie Weryfikacji Technicznej.

Dobry wykonawca jest wstanie zagwarantować 100% szczelność miejsc montażu. Technologia uszczelnień jest dopracowana od dawna przy montażu kolektorów termalnych (to taki sam system montażu do konstrukcji dachu).

Zgodnie z zapisami regulaminu naboru wniosków w cz. III pkt. 1 opisane jest kto może być uczestnikiem projektu oraz w pkt. 6 „Wymagany jest uregulowany stan prawny nieruchomości na której położony jest budynek mieszkalny”.

http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/

Zgodnie z prezentacją materiałów ze szkolenia zamieszczoną na stronie ROF i poszczególnych Gmin, informuję że jednym ze slajdów jest schemat instalacji fotowoltaicznej (slajd 11) obrazujący z jakich komponentów składa się instalacja. Instalacje przewidziane w projekcie będą 1 fazowe.

Dokumentacja do projektu oraz harmonogram szkoleń w poszczególnych gminach znajdują się na stronie:

http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/

W Głogowie Młp. szkolenie planowane jest w dniu 30.07.2017 r.

Z uwagi na szeroki dostęp do usług Instalatorów nie narzucamy nikomu z jakich firm ma korzystać. Z rozeznania rynku doszły do nas informacje że ceny wahają się od kilkudziesięciu do ponad 100 zł (a nawet kilkuset). Dla ułatwienia podaliśmy wykaz Instalatorów OZE ogólnodostępny ze strony Urzędu Dozoru Technicznego (jest on załącznikiem do dokumentacji projektowej).

Posiadanie istniejącej instalacji PV nie wyklucza z udziału w projekcie.

Odpowiedź na pytanie znajduje się  regulaminie naboru wniosków, w cz. VIII „Warunki niezbędne do spełnienia przez Mieszkańca” pkt 7.

Instalacje przewidziane w projekcie posiadały będą falownik 1 fazowy

Koszt weryfikacji technicznej owszem jest w definicji jako koszt niekwalifikowany, ale w cz. III pkt. 7 Regulaminu jest napisane wprost, że koszt jest ponoszony w całości przez Mieszkańca i jest on jeszcze na etapie aplikowania (gdzie nie ma pewności, że Mieszkaniec otrzyma dofinansowanie w ramach Projektu).

Następnie  w cz. IV pkt. 3 Regulaminu jest zapis: „Koszty związane z wytworzeniem i pozyskaniem dokumentów niezbędnych dla złożenia wniosku i udziału w projekcie pokrywa Mieszkaniec i nie będą one zwracane”. Czyli zgodnie z tym należy to traktować jako koszty poza projektem.

Informacje o wysokości wkładu własnego znajdują się w dokumentacji, w której określono zasady i szacunkowe koszty.
Dokumentacja opublikowana jest na stroni www.rof.org.pl oraz na stronach poszczególnych Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
http://rof.org.pl/instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego-2/