Rewitalizacja ROF

Rewitalizacja w ROF

Gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pracują nad przygotowaniem Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR). To dokument przedstawiający wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej, który zmierza do wyprowadzenia rewitalizowanego obszaru ze stanu kryzysowego, a także stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju.

Przygotowanie tych dokumentów przez Gminy ROF umożliwi Stowarzyszeniu ROF opracowanie projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, w ramach Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT finansowanego ze środków EFRR, zintegrowanego z projektami w ramach EFS, do których należą m.in. takie działania jak: aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zwiększanie dostępu do usług społecznych, poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a także wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

To przedsięwzięcie to połączenie działań „twardych” i „miękkich”, powiązanych ze sobą zarówno obszarowo jak i tematycznie.

W związku z tymi zadaniami, w dniu 27 marca br. w Biurze Stowarzyszenia ROF odbyło się spotkanie przy udziale Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Marii Kurowskiej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Pani Danuty Cichoń, Dyrekcji Biura Stowarzyszenia ROF oraz przedstawicieli Gmin zaangażowanych w proces opracowania LPR/GPR. Poruszono tematy związane z terminami obowiązującymi przy procesie przygotowania się do złożenia wniosków, wymagań stawianym Członkom Stowarzyszenia ROF przy opracowaniu LPR/GPR oraz procesu opiniowania tych dokumentów w kontekście zaplanowanych na III kwartał tego roku konkursów w ramach EFS, w także złożenia zintegrowanego projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w IV kwartale 2017 r.

Załączniki:

Brak załączników