Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego 15/2016 z dnia 04.11.2016

Postępowanie ofertowe dotyczące usługi opracowania Studium wykonalności oraz  Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wygrała firma CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36-072 Świlcza 145 B.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników