Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 5/2018 z dnia 25.07.2018 r.

Postępowanie ofertowe 5/2018 na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wygrało przedsiębiorstwo Habitat Prime Sp. z o.o., ul. Modzelewskiego 37/U6, 02-679 Warszawa.


Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna Wdowik-Mika (stanowisko: )
Data udostępnienia: 22-08-2018
Data wytworzenia: 22-08-2018

Załączniki:

Brak załączników