Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego 6/2017 z dnia 13.02.2017 r.

Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, Oś Priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa wygrała firma:

CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 36-072 Świlcza 145 B


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników