Transport niskoemisyjny

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Tytuł projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport  – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Czudec, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2017.04.13 – 2019.11.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu na obszarze ROF. W ramach projektu zakupionych zostanie 54 nowoczesnych, ekologicznych autobusów przystosowanych również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane będą do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF. Zostaną wybudowane pętlę, zatoki, dworce, centra przesiadkowych, mosty, parkingi w systemie Park &Ride, Bike & Ride i ścieżki rowerowe.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej – 189,32 km
 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 4,00 szt.
 3. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” – 11,00 szt.
 4. Liczba wybudowanych obiektów „Bike & Ride” – 13,00 szt.
 5. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych – 3,00 szt.
 6. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych – 1,00 szt.
 7. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 54,00 szt.
 8. Liczba miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 31,00 szt.
 9. Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 12,45 km
 10. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej – 4 080,00 osoby
 11. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike & Ride” – 221,00 szt.
 12. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” – 481,00 szt.
 13. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych projektach „parkuj i jedź” – 72 725,00 szt.
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony ekwiwalentu CO2/rok] (CI 34) – 154,49 tony ekwiwalentu CO²/rok
 3. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej -60 228,00 szt./rok

Wskaźniki specyficzne dla projektu:

 1. Liczba pasażerów korzystających z przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej – 758 252,00 osoby/rok

Całkowita wartość projektu to  133 724 064,56 zł w tym 87 874 765,21 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Załączniki:

Brak załączników