Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Tytuł projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalne j – Zintegrowane InwestycjeTerytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2014.05.28 – 2021.06.30

Cel projektu: Głównym celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących w skład ROF.

Wskaźniki produktu projektu:

 1. Długość przebudowanych dróg gminnych – 3,32 km
 2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 292,20 ha
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 23,00 szt.
 4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 1,00 szt.
 5. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 462,40 m2
 6. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 20,00 szt.
 7. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 567 634,19 m2
 8. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich – 51 921,00 osoby
 9. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne – 5,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 4,00 EPC
 2. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – 3,00 szt.
 3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 2,00 EPC
 4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni – 2,00 EPC

Wskaźniki specyficzne dla projektu:

 1. Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia – 1 793,00 szt.
 2. Budynki publiczne lub komercyjne, które zostały przebudowane w ramach projektu – 2 814,30 m2
 3. Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem – 5,00 szt.
 4. Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej wydajności efektywności energetycznej budynku – 3,00 szt.
 5. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci wodociągowej – 27,46 km
 6. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci kanalizacyjnej – 1,77 km
 7. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach wiejskich – 2 016,20 m2
 8. Liczba systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego – 6,00 szt.
 9. Ludność mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich – 22 706,00 osoby
 10. Powierzchnia przewidywana do prowadzenia działalności gospodarczej – 475,58 m2
 11. Długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej – 6,98 km

Całkowita wartość projektu to  103 542 750,22 zł w tym 64 699 999,91 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

 
Załączniki:

Brak załączników