Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

I. Tytuł projektu: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”, współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Trzebownisko, Gmina Świlcza, Gmina Głogów Małopolski

Okres realizacji projektu: 2014.08.12 – 2019.12.31

Cel projektu: Głównym celem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych w na obszarze ROF dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej MŚP.

Wskaźniki produktu projektu:

  1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] – 32,43 ha

Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] – 11,00 szt.
  2. Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych – 100,00%

Całkowita wartość projektu to  15 467 144,11 zł w tym 7 073 893,78 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020\

 

II. Tytuł projektu: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – II ETAP”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Miasto Łańcut

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2021.03.31

Cel projektu: Głównym celem projektu jest uzbrojenie terenów przeznaczonych dla lokowania działalności gospodarczej (MŚP) na obszarze ROF, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Wskaźniki produktu projektu:

  1. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych [ha] – 17,70 ha

Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych [szt.] – 7szt.
  2. Stopień wykorzystania uzbrojonych terenów inwestycyjnych – 100,00%

Całkowita wartość projektu to  14 861 719,02 zł w tym 10 322 080,94 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Załączniki:

Brak załączników