Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Tytuł projektu: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2018.11.12 – 2021.03.26

Cel projektu: Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt ma na celu także ograniczenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza ( dwutlenku węgla oraz pyłów zawieszonych), modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Wskaźniki produktu projektu:

  1. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej – 0,85 km
  2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 614,00 szt.
  3. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 4 353,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34) – 29 323,12 tony równoważnika CO²

Wskaźniki specyficzne projektu:

  1. Liczba wybudowanych/przebudowanych wymienników ciepła sieciowego – 1 850,00 szt.
  2. Liczba zainstalowanych nowych kotłów gazowych – 1 889,00 szt.
  3. Liczba budynków, w których przeprowadzono prace termomodernizacyjne -872,00 szt.

Całkowita wartość projektu to  49 949 715,58 zł w tym 38 142 479,29 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-20

Załączniki:

Brak załączników