Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF

Tytuł projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.6 Kultura – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF

Partnerzy projektu:  Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Chmielnik, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Okres realizacji projektu: 2014.10.08 – 2018.09.28

Cel projektu: Głównym celem projektu jest utworzenie sieci Centrów Promocji Dziedzictwa Kulturowego propagujących Etnokrainę Franciszka Kotuli na terenie ROF.

Wskaźniki produktu projektu:

  1. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 11,00 szt.
  2. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem – 1,00 szt.
  3. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 11,00 szt.
  4. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 10,00 szt.
  5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 3,00 szt.

Wskaźniki rezultatu projektu:

  1. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9) – 100,00 odwiedziny/rok
  2. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 1,00 EPC
  3. Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 35 440,00 osoby/rok

Całkowita wartość projektu to  38 389 718,56 zł w tym 17 957 576,30 zł dofinansowane  ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Załączniki:

Brak załączników