Zaproszenie na konferencję konsultacyjną

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE

Zaproszenie na konferencję konsultacyjną

Zapraszamy na konferencję konsultacyjną projektu Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego – zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Spotkanie z  udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich interesariuszy będzie okazją do dyskusji nad  zapisami projektu Strategii, w szczególności nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz terytorialnym ukierunkowaniem tych działań.

Konferencja konsultacyjna odbędzie się w dniu  14 listopada 2022 r. o godz. 14.00.w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji Projektu pn. Zintegrowany
i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Agenda konferencji konsultacyjnej w dniu 14.11.2022

Załączniki:

Brak załączników