ROF - logo

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 27.08.2019r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. Uchwałą nr 69/1802/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 27 sierpnia 2019 r. i wraz z opisem wprowadzonych zmian w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 26 czerwca 2019 r.) został udostępniony na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i  dokumentami.

Załączniki:

Brak załączników